Zarządzenie nr 0151-194/V/07

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie umorzenia należności

 

 

Na podstawie § 4 ust. 1 uchwały Nr 605/XLIX/06 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 września 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych zarządzam, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

Umorzyć należność z tytułu nie uiszczonych zobowiązań dłużnika Józefa Pastor zam. Świerzawa ul. Młyńska 1/76 wynikających z holowania oraz umieszczenia na parkingu dla przechowywania pojazdów usuwanych z drogi w oparciu o przepis art. 130a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 z późniejszymi zmianami) samochodu marki Honda Accord o numerze rejestracyjnym JAA 5206 - w kwocie 2.529,23 zł. (słownie: dwa tysiące pięćset dwadzieścia dziewięć złotych, dwadzieścia trzy grosze).

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Jeleniej Górze.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

  

 

 

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 0151-194/V/07

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie umorzenia należności

 

Od dnia 15 kwietnia 2006 roku, Miejski Zakład Komunikacyjny  w Jeleniej Górze, na którego terenie wyznaczony został parking dla przechowywania pojazdów usuwanych w oparciu   o przepis 130a ust. 1 i 2 Ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 roku Nr 58, poz. 515  z późniejszymi zmianami), przechowywał samochód marki Honda Accord o numerze  rejestracyjnym  JAA 5206 należący do Pana Józefa Pastor.

         Z mocy  prawa, własność wyżej wymienionego samochodu  przeszła na rzecz Skarbu Państwa, co nie zwolniło właściciela od obowiązku opłaty za okres przechowywania pojazdu na parkingu. Skarb Państwa nabył własność w sposób pierwotny - bez obciążeń.

         Po umieszczeniu samochodu na parkingu, a przed sądowym wezwaniem do zapłaty właściciel pojazdu był szczegółowo, dokładnie i wyczerpująco  informowany o podstawie prawnej obowiązku uiszczenia opłaty a także o konsekwencjach jej braku.

         W dniu 13 grudnia 2006 roku, to jest po wydaniu postanowienia przez tut. Urząd Skarbowy o przejęciu wyżej wspomnianego pojazdu, Miejski Zakład Komunikacyjny w Jeleniej Górze wystawił fakturę VAT Nr 02016/12/06-D/16826 na łączną kwotę 2 480,00 zł. za holowanie oraz parkowanie pojazdu, wskazując jako termin zapłaty dzień 27 grudnia 2006 roku.  Wezwanie przedsądowe wysłane w powyższej sprawie wróciło z adnotacją „adresat zmarł”. 

W tych okolicznościach MZK skierował zapytanie do Urzędu Gminy w Świerzawie o potwierdzenie zasięgniętych informacji ponosząc koszt 30,40 zł. Pismem z dnia 22 stycznia 2007 r. Urząd Miasta i Gminy potwierdził, że Pastor Józef zmarł 6 marca 2006 r.

W dniu 31.01.2007 r. Miejski Zakład Komunikacyjny ponownie wysłał pismo na adres ostatniego miejsca zameldowania dłużnika w celu stwierdzenia czy zamieszkują tam potencjalni spadkobiercy. Korespondencja wróciła z adnotacją „adresat zmarł”. Przypuszczalny koszt ustalenia spadkobierców wynosi ok. 450 zł. Z powyżej powziętych informacji mało prawdopodobne jest ustalenie spadkobierców. 

    

Na dzień 26 lutego 2007 roku wysokość zadłużenia wynosi:

-         kwota zasadnicza -  2 480,00  zł.

-         naliczone odsetki na dzień 28.02.2007 -  49,23  zł.

co ogółem stanowi kwotę 2 529,23 (słownie: dwa tysiące pięćset dwadzieścia dziewięć złotych, dwadzieścia trzy grosze).

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie umorzenia należności
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
08.05.2007 10:31
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
08.05.2007 10:31

Rejestr zmian dokumentu