Zarządzenie Nr  0151-185/V/07

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia   18 kwietnia 2007 roku

w sprawie zmian budżetu miasta na 2007 rok  w zakresie zadań oświatowo-wychowawczych

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art.79 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572), oraz § 12 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr 20/VII/2007 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 20 lutego 2007 roku w sprawie budżetu miasta Jeleniej Góry na 2007 rok - zarządzam:

§ 1

Dokonać przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami

z tego:

w złotych

Dział

Rozdział

§ §

Treść

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

5

6

 

 

 

WYDATKI  ogółem :

274 041

274 041

 

 

 

z tego :

 

 

 

 

 

Zadania własne

273 700

273 700

 

 

 

 

 

 

801

 

 

Oświata i wychowanie

245 175

245 175

 

80130

 

Szkoły zawodowe

10 000

0

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

8 356

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 439

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

205

 

 

80146

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

235 175

235 175

 

 

2510

Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

 

27 200

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

235 175

207 975

 

80195

 

Pozostała działalność

0

10 000

 

 

2510

Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

 

500

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

8 700

 

 

4420

Podróże służbowe zagraniczne

 

800

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

28 525

28 525

 

85446

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

28 525

28 525

 

 

2510

Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

 

1 600

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

28 525

26 925

 

 

 

Zadania rządowe

341

341

851

 

 

Ochrona zdrowia

341

341

 

85156

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne
oraz świadczenia dla osób nieobjetych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

341

341

 

 

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

341

341

Szczegółowy podział wydatków na jednostki zawiera załącznik nr 1 do zarządzenia

§ 2

Dokonać zmian w planie przychodów i wydatków w zakładach budżetowych

1.

Przychody

zwiększenia o kwotę

29 300

w tym

dotacja z budżetu

29 300

2.

Wydatki

zwiększenia o kwotę

29 300

w tym

wynagrodzenia osobowe

0

Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.                                                                            Z up. Prezydenta Miasta

                                                                                   Jeleniej Góry

                                                                            Zastępca Prezydenta

                                                                                    Jerzy Łużniak
Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 0151-185/V/07
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
15.05.2007 23:37
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
01.02.2008 10:39

Rejestr zmian dokumentu