Zarządzenie NR 0151-205/V/07
Prezydenta Miasta
Jeleniej Góry
z dnia 9 maja 2007 r.


w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych
w konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu  krajoznawstwa i aktywnego wypoczynku
w mieście Jelenia Góra w roku 2007

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z roku 2001 Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Konkursową do oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu  krajoznawstwa i aktywnego wypoczynku w mieście Jelenia Góra           w roku 2007 w następującym składzie:

L.p. Imię i nazwisko               Funkcja                             Stanowisko
1. Irena Kempisty                  Przewodniczący Komisji      Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Jelenia Góra
2. Elżbieta Basałygo               Z-ca Przewodniczącego       Zastępca Naczelnika Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Jelenia Góra
3. Katarzyna Młodawska         Członek Komisji                 Naczelnik Wydziału Promocji i Polityki Informacyjnej
4. Barbara Różycka-Jaskólska Członek Komisji                 Kierownik Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej
5. Monika Trojan                    Członek Komisji                 Samodzielny Referent w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Jelenia Góra


§ 2

Komisja Konkursowa działa zgodnie z Regulaminem pracy stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Komisja Konkursowa rozpocznie prace z dniem otwarcia ofert i zakończy z chwilą podpisania umów.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                                 Prezydent Miasta
                                                                                   Jeleniej Góry

                                                                                 Marek Obrębalski

                                                                                                        

 

 

  Załącznik do Zarządzenia Nr 0151-205/V/07
             Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
             z dnia 9 maja 2007 roku

REGULAMIN
PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ

Komisję powołano Zarządzeniem Nr 0151-205/V/07 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 9 maja 2007r. do oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu  krajoznawstwa i aktywnego wypoczynku w mieście Jelenia Góra w roku 2007 .

§ 1

1. Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania.
2. Pracą Komisji kieruje Przewodniczący Komisji, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.
3. Do podjęcia skutecznych decyzji przez Komisję konieczna jest obecność 3 członków Komisji, w tym Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego.
4. Komisja zakończy swoją działalność w dniu podpisania umów.

§ 2

Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
1) wyznaczanie terminów posiedzeń Komisji oraz ich prowadzenie,
2) podział między członków Komisji prac podejmowanych w trybie roboczym,
3) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji,
4) informowanie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o problemach związanych z pracami Komisji w toku postępowania  konkursu,

§ 3

Do zadań Komisji Konkursowej należy:
1) zapoznanie się ze złożonymi ofertami,
2) dokonanie oceny ofert pod względem kompletności, spełnienia wymogów formalnych oraz oceny merytorycznej, przy uwzględnieniu następujących kryteriów:
a) wartość merytoryczna projektu - innowacyjność projektu i działania promujące zdrowy styl życia
b) liczba beneficjentów zadania
c) współpraca przy realizacji zadania z innymi organizacjami i instytucjami
d) potencjał finansowy (koszt realizacji planowanego działania - stosunek ponoszonych nakładów do zamierzonych efektów i celów, zewnętrzne źródła finansowania, wkład własny),
e) przejrzystość i szczegółowość kosztorysu, racjonalność wydatków
f) kwalifikacje i doświadczenie w przygotowaniu podobnych przedsięwzięć,
g) charakter i zasięg oddziaływania zadania: międzynarodowy, ogólnopolski, ponadregionalny lub regionalny
3) sporządzenie pisemnego protokołu i przedłożenie Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry propozycji wyboru ofert i wysokości dotacji.

§ 4


Ostatecznego wyboru ofert dokonuje Prezydent Miasta Jeleniej Góry.


                                                                                  Prezydent Miasta
                                                                                    Jeleniej Góry

                                                                                 Marek Obrębalski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu krajoznawstwa i aktywnego wypoczynku w mieście Jelenia Góra
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
16.05.2007 12:10
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
16.05.2007 12:10

Rejestr zmian dokumentu