Zarządzenie Nr 0151-220/V/07
Prezydenta Miasta
Jeleniej Góry
z dnia 23 maja 2007 roku
 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert,
ogłoszonego w dniu 2 kwietnia 2007 roku, na realizację zadań publicznych
z zakresu krajoznawstwa i aktywnego wypoczynku w mieście Jelenia Góra w roku 2007
 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z roku 2001 Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art.15 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz § 13 Uchwały nr 20/VII/2007 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 20 lutego 2007 roku w sprawie budżetu miasta Jeleniej Góry na 2007 rok zarządzam:

§ 1

Przyznać dofinansowanie realizacji zadań publicznych Miasta Jelenia Góra w 2007 roku w zakresie krajoznawstwa i aktywnego wypoczynku w mieście Jelenia Góra, skierowanych do organizacji pozarządowych
i innych podmiotów wymienionych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania

 

                                                                                             Z up. Prezydenta Miasta
                                                                                                   Jeleniej Góry
                                                                                               Zastępca Prezydenta

                                                                                                   Jerzy Łużniak 

 

                                                                         

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu krajoznawstwa i aktywnego wypoczynku w mieście Jelenia Góra w 2007 roku
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
31.05.2007 18:15
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
31.05.2007 18:15

Rejestr zmian dokumentu