Zarządzenie   Nr  0151-227/V/ 07

     Prezydenta  Miasta  Jeleniej Góry

             z  dnia  30  maja  2007 roku      

                            

                        

w  sprawie  przejęcia mienia stanowiącego drogi  powiatowe   przez Miasto na prawach  powiatu Jelenią Górę.

 

 

            Na podstawie 34 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym         ( Dz.U. Nr 91poz.578 ze zmianami )  oraz  § 5  ust.1  rozporządzenia  Rady Ministrów  z  dnia  2 lutego 1999 roku  w  sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określenia kategorii mienia wyłączonego z przekazywania ( Dz.U. Nr 13, poz.114 ) zwanego w dalszej treści zarządzenia „rozporządzeniem” 

 

                                              z a r z ą d z a   s i ę,  co  n a s t ę p u j e :       

 

§ 1

 

Określa się sposób postępowania związany z przejmowaniem przez Miasto na prawach powiatu Jelenia Góra  w trybie art. 60 ustawy w związku z  art.103  ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną    ( Dz.U. Nr 133, poz. 872  ze zmianami )   mienia stanowiącego drogi powiatowe  .

 

§ 2

 

1. Do przeprowadzenia inwentaryzacji mienia stanowiącego drogi powiatowe wyznaczam do udziału w pracach  Komisji inwentaryzacyjnej   z ramienia  Miasta na prawach powiatu  dwóch  przedstawicieli  w  osobach  :

§     Regina Dziuba  - podinspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

§     Małgorzata Berej – referent w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

 

2. Do zadań Komisji należy m.in. dokonanie inwentaryzacji  dróg, sporządzenie kart inwentaryzacyjnych oraz projektu protokołu  zdawczo-odbiorczego opracowanego  według zasad określonych w § 6 ust.1 i ust.3 rozporządzenia opisanego wyżej.

 

 

  § 3

 

Do przejęcia mienia, o którym mowa w § 2 nin  i podpisywania  protokołów zdawczo-odbiorczych  powołuję przedstawicieli  Miasta na prawach  powiatu w osobach :

 

§     Jerzy Łużniak – Zastępca Prezydenta  Miasta,

§     Elżbieta Stasiak – Zastępca Skarbnika Miasta

 

 

 

 

 

    § 4

 

Zobowiązuję :

 

§     Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów  w Jeleniej Górze do przedłożenia  Wydziałowi Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  danych  dotyczących dróg powiatowych  z jednoczesnym przedłożeniem dokumentacji określającej wartość urządzeń drogowych a w przypadku ich braku złożenie w tej sprawie stosownego oświadczenia.

 

§     Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami do zlecenia  Miejskiemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze  sporządzenie w tej sprawie stosownej dokumentacji geodezyjnej, tj. wypisy, wyrysy map ewidencyjnych, kopie dokumentacji  prawnej.   

 

§     Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki  Nieruchomościami do wystąpienia do wojewody o stwierdzenie w drodze decyzji nabycia w trybie art.60 w związku z  art.103  ustawy – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną mienia stanowiącego drogi powiatowe.  

 

§  5

 

 

Wykonanie nin. Zarządzenia powierza się Naczelnikowi  Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

 

§ 6

 

 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Marek Obrębalski

Prezydent Miasta

Jeleniej Góry

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie przejęcia mienia stanowiącego drogi powiatowe przez Miasto na prawach powiatu Jelenią Górę.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
05.06.2007 15:38
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
05.06.2007 15:38

Rejestr zmian dokumentu