Zarządzenie Nr 0151-224/V/07

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 30 maja 2007 roku

 

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151-142/V/07 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie zasad wypłaty należności z tytułu zwrotu kosztów przewozu zwłok do miejsca spopielenia w najbliższym zakładzie kremacji - osoby której ostatnim stałym miejscem  zameldowania było miasto Jelenia Góra.

 

 

            Na podstawie art. 30, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm) w  związku z § 1 Uchwały  Nr 59/X/2007 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 maja 2007 roku  w sprawie zmiany Uchwały Nr 30/VII/2007 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie wprowadzenia cennika opłat za miejsca cmentarne na cmentarzach  komunalnych w Jeleniej Górze, zarządzam, co następuje:

 

§ 1

W Zarządzeniu Nr 0151-142/V/07 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie zasad wypłaty należności z tytułu zwrotu kosztów przewozu zwłok do miejsca spopielenia w najbliższym zakładzie kremacji - osoby której ostatnim stałym miejscem  zameldowania było miasto Jelenia Góra  wprowadza się następujące zmiany:

 

tytuł Zarządzenia otrzymuje brzmienie:

 

w sprawie zasad wypłaty należności z tytułu zwrotu kosztów przewozu zwłok do miejsca spopielenia w najbliższym zakładzie kremacji - osoby której ostatnim miejscem zamieszkania było miasto Jelenia Góra.

 

§ 1 otrzymuje brzmienie:

 

Wypłata środków finansowych z budżetu Miasta z tytułu zwrotu kosztów przewozu transportem samochodowym z Jeleniej Góry do najbliższego zakładu kremacji, zwłok osoby, której ostatnim  miejscem zamieszkania było miasto Jelenia Góra, będzie należna w przypadku, gdy urna z prochami osoby  zmarłej poddanej spopieleniu złożona będzie:

1/ na kwaterze grzebalnej przeznaczonej pod pole urn,

2/ w istniejącym grobie rodzinnym.

 

§ 2

Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 0151-142/V/07 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 14 marca 2007 roku pozostają bez zmian.

§ 3

Do wykonania Zarządzenia zobowiązuję Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

PREZYDENT MIASTA

JELENIEJ GÓRY

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151-142/V/07 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie zasad wypłaty należności z tytułu zwrotu kosztów przewozu zwłok do miejsca spo
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
08.06.2007 15:05
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
08.06.2007 15:05

Rejestr zmian dokumentu