Zarządzenie Nr  0151-231/V//07

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 30 maja 2007 roku

 

 

 

 

 

 

 

w sprawie zmian budżetu miasta na 2007 rok  w zakresie zadań oświatowo-wychowawczych

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art.79 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.                                       o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572), oraz § 12 ust. 2 pkt 1 uchwały                           Nr 20/VII/2007 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 20 lutego 2007 roku  w sprawie budżetu miasta Jeleniej Góry na 2007 rok - zarządzam:

§ 1

Dokonać przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami

z tego:

 

 

 

 

 

 

w złotych

Dział

Rozdział

§ §

Treść

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

5

6

 

 

 

WYDATKI  ogółem :

61 341

61 341

 

 

 

z tego :

 

 

 

 

 

Zadania własne

61 341

61 341

 

 

 

 

 

 

801

 

 

Oświata i wychowanie

53 219

53 219

 

80101

 

Szkoły podstawowe

23 183

0

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

19 341

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3 368

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

474

 

 

80102

 

Szkoły podstawowe specjalne

265

1 804

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

221

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

39

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

5

 

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

1 804

 

80103

 

Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych

0

139

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

139

 

80104

 

Przedszkola

0

5 861

 

 

2510

Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

 

5 861

 

80105

 

Przedszkola specjalne

0

273

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

273

 

80110

 

Gimnazja

1 068

691

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

891

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

155

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

22

 

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

691

 

80111

 

Gimnazja specjalne

0

1 646

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

1 646

2

Dział

Rozdział

§ §

Treść

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

5

6

 

80123

 

Licea profilowane

453

1 770

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

378

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

66

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

9

 

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

1 770

 

80130

 

Szkoły zawodowe

7 683

8 303

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6 409

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 117

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

157

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

6 000

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

2 303

 

80134

 

Szkoły zawodowe specjalne

0

899

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

899

 

80140

 

Centra kształcenia ustawicznego
i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

169

64

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

141

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

25

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

3

 

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

64

 

80146

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

0

209

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

209

 

80195

 

Pozostała działalność

20 398

31 560

 

 

2510

Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

 

3 820

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

7 600

1 000

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

12 798

26 740

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

8 122

8 122

 

85401

 

Świetlice szkolne

0

300

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

300

 

85403

 

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

981

759

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

818

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

143

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

20

 

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

759

 

85404

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

0

49

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

49

 

85406

 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
w tym poradnie specjalistyczne

4 710

0

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3 929

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

684

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

97

 

3

Dział

Rozdział

§ §

Treść

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

5

6

 

85407

 

Placówki wychowania pozaszkolnego

450

0

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

375

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

66

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

9

 

 

85410

 

Internaty i bursy szkolne

0

802

 

 

2510

Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

 

802

 

85495

 

Pozostała działalność

1 981

6 212

 

 

2510

Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

 

1 368

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

600

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 981

4 244

Szczegółowy podział wydatków na jednostki zawiera załącznik nr 1 do zarządzenia

 

 

 

 

 

 

 

§ 2

Dokonać zmian w planie przychodów i wydatków w zakładach budżetowych

1.

Przychody

zwiększenia o kwotę

11 851

 

 

w tym

dotacja z budżetu

11 851

 

 

 

 

 

 

 

2.

Wydatki

 

zwiększenia o kwotę

11 851

 

 

w tym

wynagrodzenia osobowe

0

Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.


Z up. PREZYDENTA MIASTA
Jeleniej Góry

Zastępca Prezydenta
Jerzy Łużniak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 0151-231/V//07
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
14.06.2007 01:40
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
14.06.2007 01:45

Rejestr zmian dokumentu

14.06.2007 01:45 Edycja dokumentu (Joanna Hanusz)
14.06.2007 01:45Edycja dokumentu (Joanna Hanusz)
14.06.2007 01:40 Utworzenie dokumentu. (Joanna Hanusz)