ZARZĄDZENIE NR 0151-235/V/07

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 6 czerwca 2007r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 29 marca 2007 r. na wykonanie w roku 2007 zadań publicznych w zakresie wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych, przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

Na podstawie art. 26 ust. 1 oraz art. 30  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), w związku z art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolantariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 ze zm.), zarządzam:

 

§1

Dokonać wyboru ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Mieście Jelenia Góra.

Wykaz zadań dofinansowanych w ramach otwartego konkursu stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                            Prezydent Miasta

                                                                               Jeleniej Góry

                                                                                           

                                                             Marek Obrębalski

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 29 marca 2007 r. na wykonanie w roku 2007 zadań publicznych w zakresie wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
15.06.2007 15:00
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
15.06.2007 15:00

Rejestr zmian dokumentu