Zarządzenie Nr 151-197/V/07

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 9 maja 2007 roku

 

 

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Mieście Jelenia Góra

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

 

 

 

§ 1

Powołuję Komisję Konkursową do oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych
w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Mieście Jelenia Góra w składzie:

Przewodniczący                         Pan Jerzy Łużniak - Zastępca Prezydenta Miasta Jeleniej Góry;

Z-ca Przewodniczącego   Pani Ewa Kasińska – Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki

                                     Społecznej Urzędu Miasta Jeleniej Góry;

Członek                            Pani Grażyna Pawlukiewicz – Rehlis – przedstawiciel
Komisji Kultury, Sportu, Turystyki i Zdrowia Rady Miejskiej Jeleniej Góry;

Członek                            Pani Mirosława Gruda – Cichocka – Kierownik Działu Rehabilitacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jeleniej Górze;

Członek                            Pan Andrzej Marchowski – Główny Specjalista w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Jeleniej Góry.

§ 2

Komisja Konkursowa działa zgodnie z Regulaminem stanowiącym załącznik nr 1
do niniejszego zarządzenia.

  § 3

1.      Komisja rozpocznie pracę z dniem powołania.

2.      W terminie do dnia 25 maja 2007 roku Komisja dokona oceny ofert i przedłoży prezydentowi Miasta pisemny protokół wraz z propozycją przyznania dotacji kwalifikującym się podmiotom.

3.      Komisja kończy swoją działalność z chwilą przekazania Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry dokumentów, o których mowa w pkt 2.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Jeleniej Góry   

ZASTĘPCA PREZYDENTA
Jerzy Łużniak

                                                                           

                                                                           

 

 

 

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
15.06.2007 21:17
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
15.06.2007 21:17

Rejestr zmian dokumentu