Zarządzenie Nr 0151-239/V/07

              Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

    z dnia 13 czerwca 2007 r.

 

w sprawie umorzenia należności Międzyszkolnego Ośrodka Sportu
w Jeleniej Górze.

 

 

Na podstawie § 4 ust. 1 pkt 8 uchwały Nr 605/XLIX/06 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 września 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta Jelenia Góra z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Umorzyć należność z tytułu zaległych zobowiązań dłużnika Miejskiego Klubu Sportowego KARKONOSZE – Jelenia Góra w kwocie 43 572,73 zł  (słownie: czterdzieści trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt dwa złote, siedemdziesiąt trzy grosze) według stanu na dzień 31.05.2007 r. wynikających z tytułu:

 

-         zwrotu kosztów zużycia energii, wody i ścieków      36 226,82 zł

-         czynszu najmu pomieszczeń                                         3 454,07 zł

-         odsetek od nieterminowych płatności                         3 891,84 zł

 

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Międzyszkolnego Ośrodka Sportu
w Jeleniej Górze.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

                                                                                                 Prezydent Miasta

                                                                                                Jeleniej Góry

                                                                                                Marek Obrębalski

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 0151-239/V/07 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie umorzenia należności Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Jeleniej Górze.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
18.06.2007 09:58
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
18.06.2007 09:58

Rejestr zmian dokumentu