Zarządzenie  Nr  0151-257/V/07

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia  20 czerwca  2007 r.

 

w sprawie powołania Komisji przetargowej  do przygotowania i  przeprowadzenia   postępowania o udzielenie zamówień publicznych polegających na  zakupie usług :

 

1.     dozoru nieruchomości  znajdujących się w zasobie Skarbu Państwa ,  Miasta na prawach powiatu  Jelenia Góra  i  Miasta Jelenia Góra,

2.     nadzoru przy użyciu alarmu nieruchomości znajdujących się w zasobie Skarbu Państwa ,   Miasta na prawach powiatu  Jelenia Góra i Miasta Jelenia Góra.

 

            Na podstawie art. 31 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. , Dz.U Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity z 2001 r, Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze zm. ) ,  art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( tekst jednolity z 2004 r, Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zm. )  oraz art. 19 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm. )

 

z a r z  ą d z a    s i e  ,  c o   n a s t ę p u j e:

 

§  1

 

W celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości do 60 tyś. EURO każde powołuję Komisję przetargową do przeprowadzenia tychże postępowań składającą się z pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w następującym składzie: 

 

-        Elżbieta Mrozik

-        Zdzisława Hadrawa – Terka,

-        Jolanta Detyna,

-        Regina Dziuba

-        Ewa Buzek,

§  2

 

Komisja działa zgodnie z regulaminem, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§  3

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami.

§  4

 

Traci moc Zarządzenie Nr 975/2005 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 17 lutego 2005 roku.

 

§  5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  wydania

 

Marek Obrębalski

Prezydent Miasta

Jeleniej Góry

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych polegających na zakupie usług
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
22.06.2007 07:48
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
22.06.2007 07:48

Rejestr zmian dokumentu