Uchwała została opublikowana w Dzienniku  Urzędowym  Województwa Dolnośląskiego Nr 138, poz.1803  w dniu 8 czerwca 2007r.

 

Rada Miejska

Jeleniej Góry

 

 

Uchwała Nr  61/X/2007

Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia 22 maja 2007r.

 

 

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Miasta Jelenia Góra

 

 

 Na podstawie przepisu art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jedn.tekst: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (jedn.tekst: Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn.zm.), uchwala się co następuje:

                                                             

 

                                                                   § 1

1.      Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 3 stanowi pomoc publiczną w rozumieniu art.87 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz.Urz.WE 325, 24.12.2002), która zwolniona jest z wymogu notyfikacji wynikającego
z art.88 ust.3 Traktatu.

 

2.       Pomoc na podstawie uchwały będzie udzielana zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy de minimis (Dz.Urz.L 379, 28.12.2006, s.5-10).

 

§ 2

 

Przedsiębiorca może uzyskać pomoc, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej w okresie trzech kolejnych lat podatkowych, nie przekracza kwoty 200 000 euro, a dla działających w sektorze transportu drogowego kwoty 100 000 euro.

 

§ 3

 

Zwalnia się od podatku od nieruchomości, w ramach pomocy de minimis grunty, budynki
i budowle należące do przedsiębiorców
tworzących nowe miejsca pracy na terenie Miasta Jeleniej Góry.

  

§ 4

 

Zwolnienia od podatku od nieruchomości nie mogą otrzymać przedsiębiorcy:

 

1.       Znajdujący się w trudnej sytuacji, w rozumieniu pkt 9-11 Wytycznych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw znajdujących się
w trudnej sytuacji (Dz.Urz.UE C 244, 1.10.2004, s.2).

 

2.       Działający w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych
w załączniku I do Traktatu.

 

3.       Działający w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu w przypadku, gdy:

        1)      wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów
         zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty
         gospodarcze objęte pomocą;

        2)     przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub w całości
         producentom  surowców.

 

     4.       Prowadzący działalność w sektorach: rybołówstwa i akwakultury oraz węgla.

 

     5.       Prowadzący działalność związaną z wywozem do Państw trzecich lub państw członkowskich  
     w
  sytuacji, gdy pomoc byłaby bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, 
    tworzeniem
  i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi
    z prowadzeniem  działalności eksportowej
.

 

     6.       Prowadzący działalność uwarunkowaną pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w  

          stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy.

 

     7.       Prowadzący działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego
      w sytuacji, gdy pomoc przeznaczona byłaby na nabywanie pojazdów przeznaczonych do 
      transportu drogowego.

 

§ 5

 

Ogólne warunki dopuszczalności pomocy na podstawie uchwały:

 

1.       Utworzenie na terenie Miasta Jeleniej Góry nowych miejsc pracy, przy czym warunek utworzenia nowych miejsc pracy uważa się za spełniony, jeśli nastąpił u przedsiębiorcy wzrost netto liczby pracowników w odniesieniu do średniego zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających fakt nabycia uprawnień do zwolnienia, w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy. Przy ustalaniu poziomu zatrudnienia uwzględnia się tylko pracowników zatrudnionych na pełnym etacie w ciągu jednego roku, natomiast ilość osób zatrudniona w niepełnym wymiarze lub przy pracy sezonowej stanowią ułamkowe części.

 

2.       Utrzymanie zwiększonego zatrudnienia przez okres, co najmniej 12 miesięcy,
licząc od dnia utworzenia nowych miejsc pracy.

 

3.       Zgłoszenie organowi podatkowemu-Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry, zamiaru korzystania z 
      
pomocy, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały, nie później niż w ciągu 6
         miesięcy od   dnia, w którym przedsiębiorca
utworzył nowe miejsca pracy wraz z:

1)      korektą informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1
i
załącznikiem ZIN-1/B dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości – w przypadku, gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna;

2)      korektą deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1 i załącznikiem ZIN-1/B dane
o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości
– w przypadku, gdy przedsiębiorcą jest osoba prawna, jednostka organizacyjna lub spółka niemająca osobowości prawnej;

3)      uwierzytelnionymi kserokopiami deklaracji ZUS z ostatnich 12 miesięcy;

4)      deklaracją o utrzymaniu zwiększonego zatrudnienia przez okres co najmniej
12 miesięcy, licząc od dnia utworzenia nowych miejsc pracy;

5)      oświadczeniem o pomocy de minimis otrzymanej w ciągu trzech kolejnych lat podatkowych, wraz z załączonymi wszystkimi zaświadczeniami o pomocy de minimis, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały;

6)     informacją o otrzymanej  innej pomocy publicznej dotyczącej tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą w związku z realizacją których udzielana jest pomoc de minimis albo informacją o nieotrzymaniu pomocy publicznej, na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy (Dz.U.z 2007r. Nr 61, poz.413);

7)      oświadczeniem, iż przedsiębiorca nie podlega wyłączeniom wynikającym z § 4 uchwały.

 

§ 6

 

1.       Za każde nowo utworzone miejsce pracy, zwalnia się od podatku od nieruchomości
w pierwszym roku zwolnienia:

1)      40 m2 powierzchni budynków zajętych na prowadzenie działalności
 gospodarczej lub budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2)      400 m2 powierzchni gruntów zajętych lub związanych z działalnością gospodarczą;

3)      20 000 zł wartości budowli związanych z działalnością gospodarczą.

2.       W kolejnych latach, wysokość zwolnienia wzrasta o 10 % rocznie, w stosunku do roku poprzedniego.

3.       Łączny okres zwolnienia nie może przekroczyć pięciu lat, licząc od dnia nabycia prawa do zwolnienia.

4.       Zwolnienie od podatku przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca utworzył nowe miejsca pracy.

5.       Jeżeli przedsiębiorca nie jest objęty obowiązkiem podatkowym w którymkolwiek
z przedmiotów opodatkowania wymienionych w ust.1, zwolnienie od podatku przysługuje tylko z tego tytułu, w którym jest opodatkowany.

6.       Wysokość udzielonego zwolnienia od podatku od nieruchomości nie może przekroczyć podatku należnego za nieruchomość lub jej część związaną z działalnością gospodarczą za dany rok podatkowy.

7.       Wysokość zwolnienia od podatku od nieruchomości ustala się według wzoru:

X = A  x  B x C

      gdzie poszczególne symbole oznaczają:

X -

wysokość zwolnienia od podatku;

A-

powierzchnia budynków, gruntów lub wartość amortyzacyjna budowli
związanej z działalnością gospodarczą, będąca podstawą opodatkowania;

B -

przyrost netto miejsc pracy, w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy;

C -

stawka podatku od nieruchomości, od powierzchni budynków, powierzchni gruntów i od wartości amortyzacyjnej budowli związanych z działalnością gospodarczą, w danym roku podatkowym.

§ 7

 

Przedsiębiorca w okresie korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie niniejszej uchwały, jest zobowiązany do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego, przedstawiać bez wezwania organowi podatkowemu:

 

1.      Informację o pomocy de minimis otrzymanej w ciągu trzech kolejnych lat podatkowych, wraz z załączonymi wszystkimi zaświadczeniami o pomocy de minimis, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały;

2.       Informację o otrzymanej innej pomocy publicznej dotyczącej tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą w związku z realizacją których udzielana jest pomoc de minimis albo informację o nieotrzymaniu pomocy publicznej, na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy (Dz.U.z 2007r. Nr 61, poz.413);

3.       Informację o stanie zatrudnienia na koniec poprzedniego roku kalendarzowego, potwierdzoną uwierzytelnionymi kopiami deklaracji ZUS składanymi w roku podatkowym.

§ 8

 

1.       Organ podatkowy ma prawo do przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania przez przedsiębiorcę warunków udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości
i obowiązków zawartych w uchwale, w tym także sprawdzania zgodności ze stanem faktycznym dokumentów i informacji składanych przez przedsiębiorców.

2.       Przedsiębiorca, na żądanie organu podatkowego, przedkłada wszelkie dowody
i informacje, celem stwierdzenia spełnienia warunków zwolnienia od podatku od nieruchomości.

§ 9

 

1.       Przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości, gdy:

1)      nowo utworzone miejsca pracy nie zostaną utrzymane przez okres co najmniej
12 miesięcy;

2)      przedstawił organowi podatkowemu nieprawdziwe dane, o których mowa w § 4;

3)      nie przedstawił organowi podatkowemu informacji, o których mowa w § 7.

2.       Przedsiębiorca zobowiązany jest powiadomić pisemnie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
o każdej zmianie stanu zatrudnienia powodującej utratę prawa do zwolnienia, w terminie 14 dni od dnia powstania okoliczności uzasadniających jego utratę.

 

3.       W przypadku utraty prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu całości otrzymanej pomocy na zasadach przewidzianych
w przepisach o pomocy publicznej dla przedsiębiorców, poprzez zapłatę podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę, zgodnie z procedurą wynikającą z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (jedn.tekst: Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 z późn.zm.).

§ 10

 

Przedsiębiorca korzystający z pomocy w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości
na podstawie niniejszej uchwały nie może jednocześnie korzystać z pomocy udzielanej w tej samej formie, na podstawie innych programów pomocowych uchwalonych przez Radę Miejską Jeleniej Góry.

§ 11

 

W przypadku otrzymania w trakcie roku podatkowego pomocy ponad dopuszczalną wielkość, przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu kwoty stanowiącej nadwyżkę pomocy publicznej ponad ogólną kwotę, w terminie do dnia 31 grudnia danego roku podatkowego,
na zasadach przewidzianych w przepisach o pomocy publicznej dla przedsiębiorców, poprzez zapłatę podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę, zgodnie z procedurą wynikającą z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-Ordynacja podatkowa (jedn.tekst: Dz.U z 2005r. Nr 8, poz.60 z późn.zm.).

§ 12

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jelenia Góra.

 

§ 13

 

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jeleniej Góry i opublikowanie w prasie lokalnej.

 

§ 14

  1.   Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
  2.     Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013 roku.

                                                                                         

                                                                                        Przewodniczący

                                                                                        Rady Miejskiej

                                                                                        Hubert Papaj

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
22.06.2007 10:17
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
04.06.2008 14:26

Rejestr zmian dokumentu

04.06.2008 14:26 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
04.06.2008 14:06 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
04.06.2008 14:02 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
04.06.2008 13:54 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
04.06.2008 13:45 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
04.06.2008 13:38 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
04.06.2008 13:29 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
04.06.2008 11:50 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
04.06.2008 11:34 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
04.06.2008 11:29 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
24.08.2007 09:53 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
24.08.2007 09:32 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
24.08.2007 09:23 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
24.08.2007 09:17 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
24.08.2007 09:09 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
23.08.2007 15:06 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
23.08.2007 15:01 Dodano załącznik "Uchwała-zwolnienie od podatku od
nieruchomości"

(Janina Kurzawa)
23.08.2007 14:03 Dodano załącznik "Uchwała- zwolnienie od podatku od
nieruchomości"

(Janina Kurzawa)
23.08.2007 13:56 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
22.06.2007 13:00 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
22.06.2007 12:58 Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do uchwały de minimis
(2).doc"

(Janina Kurzawa)
22.06.2007 12:58 Dodano załącznik "załacznik nr 2 do uchwały de
minimis.xls"

(Janina Kurzawa)
22.06.2007 12:58 Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do uchwały de
minimis.pdf"

(Janina Kurzawa)
22.06.2007 12:57 Dodano załącznik "załacznik nr 2 do uchwały de
minimis.pdf"

(Janina Kurzawa)
22.06.2007 11:32 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
22.06.2007 11:25 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
22.06.2007 10:17 Utworzenie dokumentu. (Janina Kurzawa)