Zarządzenie  Nr  0151 – 177/V/07

Prezydenta Miasta

Jeleniej Góry

z dnia  04 kwietnia 2007 r.

 

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny.

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r.: Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmian.) oraz § 4 ust. 1 pkt. 8 uchwały Nr 605/XLIX/06 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta Jelenia Góra z tytułu należności pieniężnych,  do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych  z a r z ą d z a m   co następuje :

 

 

§ 1

 

 

Umarzam nieściągalną wierzytelność czynszową w rejonie działania ZGL „Południe”             w kwocie:  3.063,36 zł. (słownie złotych: trzy tysiące sześćdziesiąt trzy 36/100)  za lokal mieszkalny przy ul. Nadbrzeżnej 26/8  należne od  dłużnika Dariusza Linner.

 

 

§ 2

 

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Zakładowi Gospodarki Lokalowej „Południe” w Jeleniej Górze.

 

 

 

§ 3

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

Prezydent Miasta

Jeleniej Góry

Marek Obrębalski

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 0151-177/V/07 Prezydenta Miasta Jeleniej Gory z dnia 4 kwietnia 2007 r.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
25.06.2007 10:09
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
25.06.2007 10:09

Rejestr zmian dokumentu