Zarządzenie Nr 0151-242/V/07
Prezydenta Miasta
Jeleniej Góry z dnia 20 czerwca 2007 roku


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Jeleniogórskiego Centrum Kultury
za okres sprawozdawczy od 01.01.2006 do 31.12.2006
 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 30 ust. 2, pkt 3 i 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Na podstawie protokołu z dnia 05.06.2007 roku Zespołu ds. rozpatrzenia sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury zatwierdzam sprawozdanie finansowe Jeleniogórskiego Centrum Kultury  za rok 2006, składające się z:
a) bilansu zamykającego się sumą bilansową w kwocie     1.779.560,52 zł
b) rachunku  zysków  i strat wykazującego stratę netto w kwocie    -16.775,97 zł
c) wprowadzenia do sprawozdania finansowego
d) informacji dodatkowej

2. Przyjmuję informację o sposobie pokrycia straty bilansowej na dzień 31.12. 2006 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta
Jeleniej Góry
Marek Obrębalsk

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Jeleniogórskiego Centrum Kultury za okres sprawozdawczy od 01.01.2006 do 31.12.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
27.06.2007 13:53
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
27.06.2007 13:53

Rejestr zmian dokumentu