Zarządzenie  Nr  0151-253/V/07

Prezydenta Miasta

Jeleniej Góry

z dnia  20 czerwca 2007 r.

 

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny.

 

 

 

Na podstawie  § 4 ust. 1 pkt. 8 uchwały Nr 605/XLIX/06 Rady Miejskiej Jeleniej Góry    z dnia 19 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta Jelenia Góra z tytułu należności pieniężnych,  do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności,   a także wskazania organów do tego uprawnionych  zarządzam   co następuje :

 

 

§ 1

 

 

Umarzam nieściągalną wierzytelność czynszową w rejonie działania ZGL „Południe”                  w kwocie:  3.518,25 zł (słownie złotych: trzy tysiące pięćset osiemnaście 25/100)  za lokal mieszkalny przy ul. Wojska Polskiego 4/1  należne od  dłużnika Haliny Nowak.

 

 

§ 2

 

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Zakładowi Gospodarki Lokalowej „Południe” w Jeleniej Górze.

 

 

 

§ 3

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

 

Prezydent Miasta

Jeleniej Góry

Marek Obrębalski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 0151-253/V/07 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 20 czerwca 2007 r.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
29.06.2007 09:03
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
29.06.2007 09:03

Rejestr zmian dokumentu