Zarządzenie NR 0151-267/V/07

Prezydenta Miasta

Jeleniej Góry

z dnia 27 czerwca  2007r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na . „Remont pomieszczeń biurowych  Urzędu w roku 2007”.

Na podstawie art. 33 ust 1 z dnia 8 czerwca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z roku 2001 Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.  U. z 2006 r.   Nr  164, poz. 1163 ze zm. ) zarządza się co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Przetargową, zwaną dalej „Komisją”, do oceny spełniania przez Oferentów warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert  na „Remont pomieszczeń biurowych  Urzędu w roku 2007”   w następującym składzie:

L.p.

Imię i nazwisko

Funkcja

Stanowisko

1.

Tomasz Dumycz

Przewodniczący Komisji

p.o. Naczelnika Wydziału  Zamówień Publicznych  i Obsługi Technicznej

Urzędu Miasta Jelenia Góra

2.

Zofia Janocha

Z-ca Przewodniczącego

Naczelnik Wydziału  Gospodarki Lokalowej Urzędu Miasta Jelenia Góra

3.

Elżbieta Kudłak

Członek Komisji

Inspektor  Wydziału  Zamówień Publicznych  i Obsługi Technicznej

Urzędu Miasta Jelenia Góra

4.

Teresa Brodowska

Członek Komisji

Inspektor-  Wydziału  Zamówień Publicznych  i Obsługi Technicznej

Urzędu Miasta Jelenia Góra

5.

Dawid Świst   

Członek Komisji

Referent -  Wydziału  Zamówień Publicznych  i Obsługi Technicznej

Urzędu Miasta Jelenia Góra

§ 2

Komisja działa zgodnie z Regulaminem Pracy stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                                                           Prezydent Miasta

                                                                                                             Jeleniej Góry

                                                                                                          Marek Obrębalski                                                            

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie NR 0151-267/V/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na . „Remont pomieszczeń biurowych Urzędu w roku 2
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
05.07.2007 11:31
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
05.07.2007 11:51