ZARZĄDZENIE NR 0151 - 203/V/07

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

Z DNIA 9 MAJA 2007 R.

w sprawie rozpatrzenia uwagi wniesionej do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Wrocławskiej

w Jeleniej Górze.

 

  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08. marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., ze zmianami) oraz na podstawie art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Prezydent Miasta Jeleniej Góry zarządza, co następuje:

  § 1

 

 Po rozpatrzeniu uwagi wniesionej do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Wrocławskiej w Jeleniej Górze, przez Panią Annę Śmietanka, zam. Przy ul. Kiepury 44/18 w Jeleniej Górze, dotyczącej możliwości realizacji budynków w zabudowie zagrodowej dla potrzeb obsługi prowadzonego gospodarstwa rolnego na działce nr 1, obręb Maciejowa,

 

postanawiam nie uwzględnić w/w uwagi.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie PM w sprawie rozpatrzenia uwagi wniesionej do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Wrocławskiej
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
06.07.2007 09:32
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
06.07.2007 09:32

Rejestr zmian dokumentu