Zarządzenie 0151-269/V/07

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 4 lipca 2007 r.

 

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 19 maja 2007 roku

na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony obywateli,

w tym ratownictwo górskie.

 

Na podstawie art. 31 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity z 2001 r.       Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 4 ust. 1 pkt 16, art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 2 i art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) zarządzam :

§ 1

Rozstrzygam otwarty konkursu ofert skierowany do organizacji pozarządowych i innych podmiotów na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony obywateli, w tym ratownictwo górskie.

Przyznaję dotację w wysokości 8 000,- złotych ( osiem tysięcy złotych ) na realizację zakupu sprzętu ratowniczego, Grupie Regionalnej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grupie Karkonoskiej z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Sudeckiej 79.

 

§ 2

Na ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony obywateli, w tym ratownictwo górskie wpłynęła jedna oferta spełniająca wymogi art. 13 i art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku oraz wymogi określone w ogłoszeniu Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 19 maja 2007r. o otwartym konkursie ofert.

 

§ 3

Wnioskowana kwota dotacji przez oferenta wynosiła 8 000,- złotych ( osiem tysięcy złotych ), a całkowity koszt realizacji zadania wynosi 13 500,- złotych (trzynaście tysięcy pięćset złotych ). Dotację przyznaję.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Skarbnikowi Miasta.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

                                                                               Jeleniej Góry

                                                                             Marek Obrębalski

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 19 maja 2007 roku
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
10.07.2007 12:52
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
10.07.2007 12:52

Rejestr zmian dokumentu