ZARZĄDZENIE   Nr 0151 –273/V/07

PREZYDENTA  MIASTA  JELENIEJ GÓRY

z dnia  11 lipca 2007 r.

 

w sprawie nabycia na rzecz Miasta Jelenia Góra prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z rozpoczętą budową domu mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej, położonego przy ul. Wiejskiej nr 76 w Jeleniej Górze oraz utracie mocy Zarządzenia nr 0151-140/V/07 Prezydenta Miasta  Jeleniej Góry z dnia 14 marca 2007 r.

 

 

Na podstawie:

-        art.30 ust.1 i ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( tekst jednolity z 2001r, Dz.U.nr 142, poz. 1591 ze zmianami),

-        w związku z art.36 ust.1, pkt.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity z 2003. Dz.U.nr 80, poz. 717)

 

z a r z ą d z a   s i ę,  c o  n a s t ę p u j e :

 

§ 1

Nabyć na rzecz Miasta Jelenia Góra od Państwa Olgi i Lesława małżonków Danko prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z rozpoczętą budową domu mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej,  ozn. geod. jako działka nr 36/3 o pow. 0,0469 ha – obręb 60, AM 23 – położonego w Jeleniej Górze przy ul. Wiejskiej nr 76, w związku ze złożonym roszczeniem wynikającym z uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Zabobrze w Jeleniej Górze

 

§ 2

Źródłem pokrycia zobowiązań wynikających z umowy nabycia w/w nieruchomości będą środki budżetowe Miasta w roku 2007.

 

§ 3

Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty sądowe ponosi Miasto Jelenia Góra.

 

 

§ 4

Traci moc zarządzenie nr 0151-140/V/07 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 14 marca 2007 r.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Z  up. Prezydenta Miasta

Jeleniej Góry

Zastępca Prezydenta

Jerzy Łużniak

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie nabycia na rzecz Miasta Jelenia Góra prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Wiejskiej nr 76 oraz utracie mocy Zarządzenia nr 0151-140/V/07 Prezydenta Miasta z 14.03.0
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
11.07.2007 12:42
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
13.07.2007 09:40

Rejestr zmian dokumentu