Zarządzenie Nr 0151-283/V/07

                                       Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
                                           
z dnia 19 lipca 2007 roku

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2007 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 11 ust. 2
i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz § 3 Uchwały Nr 81/XIV/2007 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie Programu profilaktyki chorób i promocji zdrowia dla mieszkańców Jeleniej Góry na 2007 rok,

z a r z ą d z a m:

 

§ 1

1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony
i promocji zdrowia w 2007 roku, w tym:

1)     promocja honorowego krwiodawstwa,

2)     szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie udzielania pierwszej pomocy  przedmedycznej.

 

2.  Treść ogłoszenia o konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie będzie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta pod adresem: www.jeleniagora.pl, na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta (przy Pl. Ratuszowym 58 i przy ul. Sudeckiej 29)
oraz w prasie codziennej „Słowo Polskie Gazeta Wrocławska”.

§ 3

1. Do przeprowadzenia konkursu ofert powołuję Komisję konkursową w składzie:

 

Przewodniczący          - Jerzy Łużniak - Zastępca Prezydenta Miasta

Z-ca Przewodniczącego -Ewa Kasińska - Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

Członek                    - Janina Kurzawa - Skarbnik Miasta

Członek                    - Agata Żmijewska - Sekretarz Miasta

Sekretarz                  - Czesława Madej - insp. w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

 

2. Komisja działa w oparciu o Regulamin przeprowadzania konkursu ofert i trybu pracy komisji konkursowej, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

 

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

 

 

 

 Prezydent Miasta Jeleniej Góry

          Marek Obrębalski

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2007 roku.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
20.07.2007 13:22
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
20.07.2007 13:34

Rejestr zmian dokumentu

20.07.2007 13:34Dokument został odzyskany. (Ewa Kasińska)
20.07.2007 13:33Dokument usunięto. (Ewa Kasińska)