Zarządzenie Nr 0151-282/V/07

                                     Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
                                         
z dnia 19 lipca 2007 roku

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację programów profilaktyki chorób dla mieszkańców Jeleniej Góry w 2007 roku.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 35 i 35a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89), § 4 i 11.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93, poz. 592), art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 roku Nr 210, poz. 2135 ze zm.) oraz § 3 Uchwały Nr 81/XIV/2007 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie Programu profilaktyki chorób i promocji zdrowia dla mieszkańców Jeleniej Góry na 2007 rok,

 

z a r z ą d z a m:

 

§ 1

1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację programów profilaktyki chorób
      
dla mieszkańców Jeleniej Góry w 2007 roku, w zakresie:

1)       profilaktyki nowotworów piersi,

2)       profilaktyki nowotworów szyjki macicy,

3)       profilaktyki nowotworów prostaty,

4)       profilaktyki nowotworów jelita grubego,

5)       profilaktyki chorób serca,

6)       profilaktyki chorób wzroku u dzieci,

7)       profilaktyki chorób słuchu u dzieci,

8)       profilaktyki wad postawy u dzieci.

 

2. Treść ogłoszenia o konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

 

Ogłoszenie będzie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta pod adresem: www.jeleniagora.pl, na tablicach ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta (przy Pl. Ratuszowym 58 i przy ul. Sudeckiej 29)
i Delegaturze Dolnośląskiej Izby Lekarskiej w Jeleniej Górze, przy ul. Mickiewicza 30 oraz w prasie codziennej „Słowo Polskie Gazeta Wrocławska”.

§ 3

 

1. Do przeprowadzenia konkursu ofert powołuję Komisję konkursową w składzie:

 

Przewodniczący              - Jerzy Łużniak - Zastępca Prezydenta Miasta
Z-ca Przewodniczącego - Ewa Kasińska - Naczelnik Wydziału zdrowia i Polityki Społecznej

Członek                           - Janina Kurzawa - Skarbnik Miasta

Członek                           - Agata Żmijewska - Sekretarz Miasta

Sekretarz                        - Czesława Madej - insp. w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

 

2. Komisja działa w oparciu o Regulamin przeprowadzania konkursu ofert i trybu pracy komisji konkursowej, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

 

§ 4

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

 

 

 

 

 

                                                                           Prezydent Miasta Jeleniej Góry

 

                                                                                     Marek Obrębalski

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację programów profilaktyki chorób dla mieszkańców Jeleniej Góry w 2007 roku.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
20.07.2007 13:49
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
20.07.2007 15:19