ZARZĄDZENIE NR 0151– 285/V/07

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

Z DNIA 19 LIPCA 2007 r.

 

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki Sobieszów w Jeleniej Górze.

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08. marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., ze zmianami) oraz na podstawie art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Prezydent Miasta Jeleniej Góry zarządza, co następuje:

 

 

§ 1

 

  1. Uwagi wniesione do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki Sobieszów w Jeleniej Górze rozpatruje się w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Integralną częścią zarządzenia jest załącznik nr 1 – Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w sprawie rozpatrzenia uwag.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

 

PREZYDENT MIASTA

Jeleniej Góry

Marek Obrębalski

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 0151– 285/V/07 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu mpzp dla jednostki Sobieszów w Jeleniej Górze
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
25.07.2007 13:27
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
27.07.2007 15:07