Zarządzenie Nr 0151 - 301/V/07

Prezydenta  Miasta  Jeleniej  Góry

z  dnia 31 lipca 2007 roku

 

 

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu

Miasta Jeleniej Góry na 2008 rok.

 

 

Na podstawie § 2 ust. 1 uchwały Nr 100/X/2003 Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 8 lipca 2003 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju
i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu miasta na prawach powiatu, zarządzam:

 

 

§ 1.

 

 

Zobowiązuję naczelników wydziałów Urzędu Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych finansowanych z budżetu, bądź powiązanych z budżetem dotacją – do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Miasta Jeleniej Góry na 2008 rok.

 

§ 2.

 

 

1.   Przyjmuje się następujące założenia do projektu budżetu Miasta Jeleniej Góry na 2008 rok w zakresie dochodów:

 

1)

dochody  z majątku gminy wyszacować na poziomie  23.000 tys. zł,

 

2)

zakłada się wzrost obecnie obowiązujących stawek, opłat i cen,

z tego:

 

a)

stawek podatków i opłat lokalnych, w tym: podatku od nieruchomości, opłaty miejscowej, opłaty uzdrowiskowej, opłaty targowej, opłaty od posiadania psów o

 

 

2,7%,

 

b)

stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne od 1.01.2008 r. o 34 gr., tj. do poziomu 3,60 zł ,czyli o

 

10,4 %,

 

c)

stawek czynszów za lokale użytkowe od 1.03.2008 r. o

2,0 %,

 

d)

stawek czynszu za garaże komunalne o  

3,0 %,

 

e)

stawek czynszu dzierżawnego za grunty pod garażami o

3,0 %,

 

f)

minimalnych stawek czynszu  dzierżawnego za grunty komunalne o

 

3,0 %,

 

g)

reklam na obiektach i terenach miejskich o

5,0 %,

 

h)

odpłatności za korzystanie ze świadczeń miejskich przedszkoli w zakresie przekraczającym podstawę programową  od 1.09.2008 r.

 

 

 

2,3 %,

 

i)

opłat za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym od

1.09.2008 r. o

 

2,3  %

 

k)

opłat cmentarnych o

2,3 %,

 

l)

opłat za zajęcie pasa drogowego  do 50 % stawki maksymalnej

 

3)

zakłada się obniżenie cen biletów komunikacji miejskiej od 1.01.2008 r. o 1,8 % , tj. z 2,24 zł do 2,20 zł, czyli o 4 gr

 

4)

nie zakłada się wzrostu opłat za miejsce w bursie szkolnej

 

 

5)

zakłada się wzrost wpływów ze sprzedaży drewna o

2,3 %;

 

6)

czynsz dzierżawny od obiektów i urządzeń zaopatrujących w wodę
i odprowadzających ścieki ustala się w wysokości 600.000 zł + VAT;

 

7)

wpływy z opłat parkingowych ustala się na poziomie przewidywanego wykonania 2007 r.;

 

8)

kierownicy jednostek organizacyjnych miasta przedstawią Prezydentowi Miasta w terminie do 15.09.2007 r. propozycje wzrostu cen  świadczonych usług, uwzględniając rodzaj świadczonych usług i potencjalnych ich odbiorców;

 

9)

dochody z opłat za czynności urzędowe, co do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, należy wyszacować na podstawie stawek wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów;

 

10)

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, do czasu określenia przez Ministra Finansów  wstępnych wielkości wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2008 rok, tj. do 15.10.2007 r., prognozuje się na poziomie 105,7 % wielkości przyjętych w ustawie budżetowej
na rok 2007;

 

11)

subwencje, do czasu określenia przez Ministra Finansów wstępnych wysokości wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2008 rok, przyjmuje się na poziomie 98 %  ostatecznych kwot określonych dla budżetu miasta po przyjęciu ustawy budżetowej na rok  2007;

 

12)

dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i z zakresu administracji rządowej przyjmuje się w wielkościach wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2008 rok. Kwoty te zostaną określone przez Wojewodę Dolnośląskiego do 25.10.2007 r.;

 

13)

dochody z podatków i opłat oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, realizowane na rzecz budżetu miasta przez Urząd Skarbowy
w Jeleniej Górze, przyjmuje się na poziomie wyszacowanym przez ten Urząd. Zobowiązuje się Skarbnika Miasta do wyszacowania dochodów
z podatków i opłat oraz udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych realizowanych przez Dolnośląski Urząd Skarbowy i pozostałe urzędy skarbowe na terenie kraju.

 

2.   Wyszacowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego winny uwzględniać:

 

1)            roczne raty z tytułu sprzedaży w latach ubiegłych lokali, budynków i gruntów;

2)            roczne opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów;

3)            pierwsze opłaty z tytułu planowanego przekazania gruntów w wieczyste użytkowanie;

4)            proponowane do sprzedaży w 2008 roku składniki mienia (budynki, lokale, grunty), wraz z ich wstępną wyceną;

5)            planowane wpływy na poczet zaległości.

 

3.   Dochody z podatków i opłat lokalnych, do których stosuje się przepisy ustawy Ordynacja podatkowa, szacuje się na podstawie:

 

1)            wzrostu stawek podatkowych, o których mowa w ust. 1pkt 2 lit.a;

2)            prognozowanej wielkości powierzchni budynków i gruntów stanowiących podstawę opodatkowania;

3)            prognozowanej wartości budowli stanowiącej podstawę opodatkowania;

4)            przewidywanych skutków wprowadzenia ulg i zwolnień wynikających
z decyzji organu podatkowego oraz uchwał Rady Miejskiej;

5)            wpływów na poczet zaległości podatkowych.

 

4.   Wyszacowane dochody należy przedłożyć Skarbnikowi Miasta, za pośrednictwem Referatu Planowania i Analiz,  w terminie do  15.09.2007 r.

 

5.   Zobowiązuję naczelników wydziałów Urzędu Miasta oraz kierowników jednostek organizacyjnych miasta – każdego w swoim zakresie działania – do przedstawienia Prezydentowi Miasta w terminie do 15.10.2007 r., projektów uchwał Rady Miejskiej lub projektów zarządzeń Prezydenta Miasta
w sprawie zmian obowiązujących cen, stawek, opłat i podatków.

 

 

§ 3.

 

 

1.   Przyjmuje się następujące założenia do projektu budżetu miasta Jeleniej Góry na 2008 rok w zakresie wydatków:

 

1)            wydatki bieżące, bez wydatków na remonty i na obsługę długu, finansowane
z dochodów własnych (bez subwencji i dotacji z budżetu państwa), przyjmuje się na poziomie  budżetu uchwalonego na rok 2007, z wyjątkiem wydatków określonych w pkt od 2 do 16;

 

2)            wydatki bieżące finansowane subwencją przyjmuje się na poziomie 98 % ostatecznych kwot określonych dla budżetu miasta po przyjęciu ustawy budżetowej na 2007 rok.

Po określeniu przez Ministra Finansów wstępnych wysokości subwencji,
tj. do 15 października br.,  nastąpi dostosowanie wydatków do tych wielkości;

 

3)            wydatki bieżące finansowane dotacją z budżetu państwa  przyjmuje się
w wielkościach wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2008 rok. Kwoty te zostaną określone przez Wojewodę Dolnośląskiego do
25 października br.;

 

4)            na dofinansowanie wydatków bieżących jednostek oświatowych, oprócz subwencji i dotacji, przeznacza się dochody własne miasta na poziomie planu po zmianach na 30.06.2007 rok.

Zakłada się w latach przyszłych stopniowe ograniczanie udziału dochodów własnych w finansowaniu wydatków bieżących w działach Oświata
i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza.

Zobowiązuję Naczelnika Wydziału Oświaty i Wychowania oraz Dyrektora Zespołu Obsługi „Oświata” do przedstawienia w terminie do 15.12.2007 r. programu działań oszczędnościowych zmierzających do:

a)            dostosowania sieci szkół i placówek oświatowo – wychowawczych do faktycznej liczby uczniów i dzieci,

b)            racjonalnego i efektywnego wykorzystania obiektów oświatowych,

c)             przekazania niektórych zadań do realizacji innym podmiotom, jeżeli wydatki na realizację tych zadań ulegną obniżeniu w stosunku do wydatków w latach poprzednich (np. przedszkola, bursy). 

Zobowiązuję Naczelnika Wydziału Oświaty i Wychowania do przeprowadzenia szczegółowej analizy arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2008/2009 pod kątem racjonalizacji zatrudnienia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, w tym głównie emerytów, oraz do podjęcia próby ograniczenia godzin ponadwymiarowych.

Racjonalizacja zatrudnienia i ograniczenie godzin ponadwymiarowych nie mogą  spowodować  obniżenia poziomu kształcenia.

Zespół Obsługi „Oświata” przedkłada Skarbnikowi Miasta  zbiorcze materiały planistyczne na bieżące zadania własne bez remontów, zaopiniowane przez Wydział Oświaty i Wychowania,  w terminie do 15.10.2007 r.;

 

5)             wydatki bieżące w działach 852 – Pomoc społeczna  i 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej planuje się na poziomie planu po zmianach na 30.06 2007 r.;

 

6)            wydatki bieżące w działach 600 – Transport i łączność oraz 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  planuje się na poziomie planu po zmianach na 30.06 2007 r.;

 

7)            wydatki bieżące w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planuje się na poziomie planu po zmianach na
31.08.2007 r.;

 

8)            dotacje do działalności bieżącej miejskich instytucji kultury, finansowane
z dochodów własnych miasta, planuje się na poziomie planu po zmianach na 31.07.2007 r.;

 

9)            środki finansowe dla instytucji kultury na organizację imprez planuje się 
w kwocie 700.000 zł.

Zobowiązuję Naczelnika Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki do przedstawienia kalendarza imprez i propozycji podziału tych środków
w terminie do 30.09.2007 r.;

 

10)        tworzy się rezerwę celową na organizację obchodów 900 – lecia
Jeleniej Góry w wysokości 800.000 zł. Zobowiązuję Naczelnika Wydziału Promocji i Polityki Informacyjnej do przedstawienia kalendarza imprez
i propozycji podziału tych środków w terminie do 15.10.2007 r.;

 

11)        w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki na ochronę zabytków planuje się w wysokości 200.000 zł;

 

12)        wydatki bieżące w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport  planuje się na poziomie planu po zmianach na 31.07.2007 r. powiększonego o 500.000 zł, między innymi na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz stypendia sportowe,

 

13)        wydatki na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, finansowane z opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, planuje się na poziomie 100 % planu uchwalonego na 2007 rok, tj. w kwocie 1.500.000 zł. W materiałach planistycznych należy określić nazwę zadania i wielkość środków planowanych na realizację poszczególnych zadań;

 

14)        środki finansowe na zadania publiczne wynikające z art. 4 ust. 1 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, które planuje się powierzyć w roku 2008 do realizacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, bądź jednostkom organizacyjnym miasta, z wyłączeniem zadań, o których mowa w pkt. 13,
  ustala się na poziomie środków zaplanowanych na realizację tych zadań
w roku 2007. W materiałach planistycznych należy określić nazwę zadania
i wysokość środków planowanych na realizację tych zadań,
z uwzględnieniem działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej;

 

15)        w celu zahamowania dalszego obniżania płacy realnej zakłada się
w 2008 roku waloryzację wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych miasta o planowany na 2008 rok wskaźnik inflacji, tj.
o 2,3 %.

Podstawą kalkulacji funduszu wynagrodzeń na rok 2008 jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 1 zatrudnionego (bez odpraw i nagród jubileuszowych) określone w uchwale budżetowej na 2007 rok (załącznik do planu finansowego na 2007 rok – „Kalkulacja wynagrodzeń”). Planowany fundusz wynagrodzeń powiększa się o planowane do wypłaty w 2008 roku nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne – zgodnie z załączonym wykazem imiennym;

 

16)        przy planowaniu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za podstawę przyjmuje się kwotę 2.190 zł, (przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II półroczu 2006 r. – 2.146 zł zwaloryzowane o przewidywany wskaźnik inflacji za rok 2007, tj. o 2,0 %),

 

2.   Zobowiązuję naczelników wydziałów Urzędu Miasta i kierowników jednostek organizacyjnych miasta  finansowanych z budżetu, bądź powiązanych z budżetem
dotacją do:

 

1)            dalszej racjonalizacji wydatków publicznych;

2)            zaproponowania innych sposobów realizacji zadań własnych,
z uwzględnieniem zmian form organizacyjno - prawnych oraz ewentualnego przekazania realizacji zadań innym podmiotom. Zlecenie realizacji zadania nie może spowodować obniżenia dotychczasowego poziomu świadczonych usług i realizowanych zadań;

3)            opracowania programów oszczędnościowych w zakresie wydatków bieżących;

 

3.   Zobowiązuję naczelników właściwych wydziałów merytorycznych i Naczelnika Wydziału Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Miasta do przedstawienia Prezydentowi Miasta i Skarbnikowi Miasta propozycji (wariantów) zmian form organizacyjno – prawnych funkcjonujących zakładów budżetowych, w terminie do 30.10.2007 roku.

 

4.   Materiały planistyczne w zakresie wydatków oraz inne opracowania i propozycje,
o których mowa wyżej, należy przedłożyć Prezydentowi Miasta w terminie do
15 września 2007 roku.

 

5.   Zobowiązuję naczelników wydziałów Urzędu Miasta oraz kierowników jednostek organizacyjnych miasta – każdego w swoim zakresie działania – do poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania zadań.

Planowane do złożenia w 2008 r. wnioski na realizację zadań bieżących, tzw. „projektów miękkich”, których źródłem finansowania będą środki zewnętrzne należy sporządzić wg tabeli 16.

Informacje o podjętych działaniach należy składać na posiedzeniu Prezydenta Miasta raz na kwartał.

 

 

§ 4.

 

 

1.   Przyjmuje się następujące założenia do projektu budżetu Miasta Jeleniej Góry na 2008 rok w zakresie planowania zadań inwestycyjnych i remontowych:

 

1)            projekt planu zadań inwestycyjnych winien uwzględniać:

a)            zadania kontynuowane,

b)            zadania, które są przewidziane do realizacji przy udziale środków finansowych budżetu państwa, funduszy celowych, środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych (projekt planu winien uwzględniać środki finansowe na zapewnienie udziału własnego),

c)             środki finansowe na opracowanie dokumentacji będącej podstawą do ubiegania się o środki z innych źródeł w latach następnych (np. środki Unii Europejskiej),

d)            środki finansowe na pozyskiwanie gruntów do zasobu gminnego oraz na zwroty nakładów poniesionych na gruntach i w obiektach komunalnych,

e)            propozycje wariantowych rozwiązań w zakresie zapewnienia mieszkań socjalnych wraz z analizą kosztów. Odpowiedzialny za realizację – Naczelnik Wydziału Gospodarki Lokalowej;

 

2)            projekt planu zadań remontowych winien obejmować zadania o wartości powyżej 15 tys. zł. W projekcie planu mogą znaleźć się tylko zadania kontynuowane oraz te, których realizacja jest konieczna z uwagi na istniejące zagrożenia budowlane;

 

3)            przy zgłaszaniu do projektu budżetu Miasta na 2008 rok nowych zadań inwestycyjnych i remontowych należy powołać się na zapisy wynikające
z uchwały Nr 302/XXIV/2004 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia
28 września 2004 r. w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwoju Jeleniej Góry na lata 2004-2015”, uchwały Nr 641/L/2006 Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 24 października 2006 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Jelenia Góra na lata 2007-2013” oraz z innych uchwał Rady Miejskiej dotyczących przyjęcia polityk i programów rozwoju różnych dziedzin gospodarki miejskiej;

 

4)            planowane zakupy inwestycyjne związane z bieżącą działalnością zakładów budżetowych, winny być konsultowane z Prezydentem Miasta.

 

2.   Informacje w zakresie kontynuowanych zadań inwestycyjnych i remontowych należy przedłożyć Skarbnikowi Miasta i Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego w terminie do 10.09.2007 r., natomiast w zakresie nowych zadań w terminie do 15.09.2007 roku.

 

3.   Zobowiązuję  Naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich i Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego do ścisłej współpracy w zakresie ustalania propozycji realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych przy współudziale środków zewnętrznych.

 

4.   Zobowiązuję  Naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich do przedstawienia Prezydentowi Miasta, Skarbnikowi Miasta i Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego propozycji w zakresie zadań planowanych do realizacji przy udziale środków Unii Europejskiej i innych środków pomocowych na rok 2008 i lata następne – w terminie do 10.09.2007 r.

Planowane do złożenia wnioski na realizację zadań inwestycyjnych
i remontowych, których źródłem finansowania będą środki zewnętrzne, należy wykazać w tabeli 17.

 

5.   Zobowiązuję naczelników wydziałów i kierowników jednostek organizacyjnych miasta do stałej współpracy z Naczelnikiem Wydziału Funduszy Europejskich
w zakresie sporządzania niezbędnej dokumentacji przy ubieganiu się o środki Unii Europejskiej i inne środki pomocowe.

 

 

 

6.   Zobowiązuję Naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich, przy współpracy
z naczelnikami wydziałów i kierownikami jednostek organizacyjnych miasta, do stałego monitorowania prawidłowości realizacji zadań współfinansowanych środkami Unii Europejskiej i innymi środkami pomocowymi, oraz do sporządzania okresowych sprawozdań w tym zakresie.

 

 

 

§ 5.

 

 

 

1.   Integralną częścią projektu budżetu Miasta na 2008 rok są wydatki związane
z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2010.

 

2.   W programach, o którym mowa w ust. 1, winny znaleźć się zadania inwestycyjne:

1)            ujęte w „Wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2007-2009”, których zakończenie przewidziane jest w latach 2008-2010, bądź latach następnych,

2)            planowane do rozpoczęcia w latach 2008-2010.

 

3.   Wieloletnie programy inwestycyjne winny być sporządzone wg zasad określonych w § 5 uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju
i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu miasta.

 

4.   Do wieloletniego programu inwestycyjnego należy dołączyć część opisową, zawierającą w szczególności:

 

1)            w stosunku do nowo rozpoczynanych zadań:

a)            uzasadnienie konieczności realizacji poszczególnych zadań,

b)            stopień przygotowania zadania do realizacji,

c)             spodziewane efekty, korzyści wynikające z realizacji zadań, itp.,

d)            możliwości pozyskania środków finansowych na realizację zadań
z innych źródeł, ze szczególnym uwzględnieniem środków Unii Europejskiej,

 

2)            w stosunku do zadań kontynuowanych – szczegółowe uzasadnienie zmiany zapotrzebowania na środki finansowe w uchwalonym programie na lata 2007-2009,

 

3)            w stosunku do zadań ujętych w uchwalonym programie na lata 2007-2009 – szczegółowe uzasadnienie, w przypadku odstąpienia od realizacji zadań jeszcze nie rozpoczętych.

 

5.   Propozycje wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi należy przedłożyć Skarbnikowi Miasta i Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego w terminie do 15.09.2007 r.

 

§ 6.

 

 

1.   Kierownicy jednostek organizacyjnych miasta przedkładają materiały planistyczne naczelnikom odpowiednich wydziałów merytorycznych w terminach uzgodnionych z tymi naczelnikami.

 

2.   Na podstawie otrzymanych materiałów planistycznych Skarbnik Miasta i Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego opracowują i przedstawiają Prezydentowi Miasta w terminie do 26.10.2007 r. zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu, przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i dochodów własnych jednostek budżetowych oraz przychodów
i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym oraz prognozę długu miasta i jego spłaty – celem dokonania jego weryfikacji i ustalenia ostatecznej wersji  projektu budżetu do 31.10.2007 r.

 

3.   Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki  Nieruchomościami i Zastępca Skarbnika Miasta opracowują i przedkładają Prezydentowi Miasta informację
o stanie mienia komunalnego wg stanu na 30.06.2007 r. w terminie do
26.10.2007 r.

 

4.   Informacja o stanie mienia komunalnego winna być opracowana
w szczegółowości określonej w art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

 

 

§ 7.

 

 

1.   Zakres materiałów planistycznych obejmuje:

 

1)            dochody budżetowe według źródeł powstawania wraz ze szczegółową kalkulacją i objaśnieniami,

2)            wydatki budżetowe według działów, rozdziałów, paragrafów, bądź grup paragrafów ze szczegółowymi kalkulacjami i objaśnieniami zawierającymi wskaźniki rzeczowe,

3)            wydatki na wynagrodzenia według szczegółowej kalkulacji,

4)            wydatki na remonty wraz z objaśnieniami,

5)            wydatki na inwestycje wraz z objaśnieniami,

6)            przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz  gospodarstw pomocniczych z określeniem wysokości dotacji z budżetu miasta wraz
z objaśnieniami,

7)            przychody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych,

8)            przychody i wydatki Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz  Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wraz z objaśnieniami,

9)            informację o stanie mienia komunalnego, według stanu na dzień 30.06.2007r.,

10)        wieloletni program inwestycyjny,

11)        dotacje przedmiotowe i podmiotowe,

12)        prognozę długu miasta w 2008 roku i jego spłaty w latach następnych

13)        planowane do złożenia w 2008 r. wnioski na realizację zadań inwestycyjnych
i remontowych, których źródłem finansowania będą środki zewnętrzne,

14)        planowane do złożenia w 2008 r. wnioski na realizację zadań bieżących tzw. „miękkich projektów”, których źródłem finansowania będą środki zewnętrzne.

 

2.   Przy opracowywaniu materiałów planistycznych należy wykorzystać tabele 1 – 20, załączone do zarządzenia.

 

 

§ 8.

 

Przy opracowywaniu materiałów planistycznych na rok 2008 należy ponadto uwzględnić:

1)   założenia makroekonomiczne do projektu budżetu państwa na 2008 rok, w których zakłada się m.in.:

a)            średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości
2,3 %,

b)            tempo wzrostu PKB   5,7 %,

2)   obowiązujące akty prawne, w tym m.in.:

a)            ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104  ze zm.),

b)            ustawę  z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego  (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 ze zm,),

c)             rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 107, poz. 726 ze zm.)

d)            ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.),

e)            inne opublikowane akty prawne, które wywierają skutki finansowe dla budżetu miasta na 2008 rok,

f)               oraz projekty aktów prawnych, które wywierają skutki finansowe dla budżetu miasta na 2008 rok,

3)   uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry, a w szczególności:

a)            uchwałę Nr 302/XXIV/2004 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia
28 września 2004 r. w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwoju Jeleniej Góry na lata 2004 – 2015”,

b)            uchwałę Nr 306/XXV/2004 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia
19 października 2004 r. w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska
i planu gospodarki odpadami na lata 2004 – 2006, z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010,

c)             uchwałę Nr 641/L/2006 z 24 października 2006 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Jelenia Góra na lata 2007 – 2013”

d)            inne uchwały Rady Miejskiej w sprawach polityk i programów rozwoju różnych dziedzin gospodarki miejskiej,

e)            uchwałę Nr 100/X/2003 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 lipca 2003 roku
w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu miasta na prawach powiatu,

f)               uchwałę Nr 23/VII/2007 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 20 lutego
2007 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych zm. uchwałą Nr 74/XII/2007 z 26 czerwca 2007 r. i uchwałą Nr 79/XIII/2007 z 29 czerwca 2007 r.

g)            uchwałę Nr 435/XXXVI/2005 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Jelenia Góra dla szkół niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej, niepublicznych przedszkoli oraz innych niepublicznych placówek oświatowych,

h)             uchwałę Nr 604/XLIX/2006 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 września 2006 r. w sprawie określenia zasad, trybu postępowania o udzielenie dotacji
z budżetu miasta Jeleniej Góry, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania, innego niż określone w ustawie
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

i)               uchwałę Nr 240/XX/2004 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Jelenia Góra na lata 2004 – 2008,

j)               inne uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry wywierające skutki finansowe dla budżetu miasta na rok 2008.

 

 

§ 9.

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

 

 

  

                                                                                            Prezydent Miasta
                                                                                           Jeleniej Góry
                                                                                           Marek Obrębalski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 0151-301/V/07 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Miasta Jeleniej Góry na 2008 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
06.08.2007 11:08
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
06.08.2007 12:18

Rejestr zmian dokumentu

06.08.2007 12:18 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Tabela 7a Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i
funduszu wynagrodzeń na 2008 rok" na "Tabela 7a Tabela
kalkulacyjna zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń na 2008
rok"

(Janina Kurzawa)
06.08.2007 12:16 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Tabela 9 Wykaz wskaźników rzeczowych do
projektów planów finansowych jednostek budżetowych,
zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych na 2008
rok" na "Tabela 9 Wykaz wskaźników rzeczowych do
projektów planów finansowych jednostek budżetowych,
zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych na 2008
rok"

(Janina Kurzawa)
06.08.2007 12:15 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Tabela 10,11,12,13 Projekt planu zadań
inwestycyjnych, remontowych, na remonty zasobu
mieszkaniowego , wydatków związanych z wieloletnimi
programami inwestycyjnymi na lata 2008-2010." na "Tabela
10,11,12,13 Projekt planu zadań inwestycyjnych,
remontowych, na remonty zasobu mieszkaniowego , wydatków
związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi na lata
2008-2010."

(Janina Kurzawa)
06.08.2007 12:14 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Tabela 14 Wydatki na programy i projekty
realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu
Spójności na rok 2008" na "Tabela 14 Wydatki na programy i
projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i
Funduszu Spójności na rok 2008"

(Janina Kurzawa)
06.08.2007 12:12 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Tabela 6 Projekt planu finansowego
gospodarstwa pomocniczego na 2008 rok" na "Tabela 6 Projekt
planu finansowego gospodarstwa pomocniczego na 2008 rok"

(Janina Kurzawa)
06.08.2007 12:11 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Tabela 5 Projekt planu finansowego dochodów
własnych i wydatków nimi finansowanych na 2008 rok " na
"Tabela 5 Projekt planu finansowego dochodów własnych i
wydatków nimi finansowanych na 2008 rok "

(Janina Kurzawa)
06.08.2007 12:10 Zmieniono tytuł załącznika z "Tabela 1,2,3 Projekt planu
finansowego jednostek budżetowych na 2008 rok - zadania
własne, zlecone i rządowe" na "Tabela 1,2,3 Projekt planu
finansowego jednostek budżetowych na 2008 rok - zadania
własne, zlecone i rządowe"

(Janina Kurzawa)
06.08.2007 12:09 Dodano załącznik "Tabela 4 Projekt planu finansowego
zakładu budżetowego na 2008 rok"

(Janina Kurzawa)
06.08.2007 12:09 Dodano załącznik "Tabela 1,2,3 Projekt planu finansowego
jednostek budżetowych na 2008 rok - zadania własne,
zlecone i rządowe"

(Janina Kurzawa)
06.08.2007 11:28 Dodano załącznik "Tabela 7a Tabela kalkulacyjna
zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń na 2008 rok"

(Janina Kurzawa)
06.08.2007 11:28 Dodano załącznik "Tabela 7 Kalkulacja wynagrodzeń na 2008
rok"

(Janina Kurzawa)
06.08.2007 11:28 Dodano załącznik "Tabela 6 Projekt planu finansowego
gospodarstwa pomocniczego na 2008 rok"

(Janina Kurzawa)
06.08.2007 11:28 Dodano załącznik "Tabela 5 Projekt planu finansowego
dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na 2008
rok "

(Janina Kurzawa)
06.08.2007 11:22 Dodano załącznik "Tabela 14 Wydatki na programy i projekty
realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu
Spójności na rok 2008"

(Janina Kurzawa)
06.08.2007 11:22 Dodano załącznik "Tabela 10,11,12,13 Projekt planu zadań
inwestycyjnych, remontowych, na remonty zasobu
mieszkaniowego , wydatków związanych z wieloletnimi
programami inwestycyjnymi na lata 2008-2010."

(Janina Kurzawa)
06.08.2007 11:21 Dodano załącznik "Tabela 9 Wykaz wskaźników rzeczowych
do projektów planów finansowych jednostek budżetowych,
zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych na 2008
rok"

(Janina Kurzawa)
06.08.2007 11:19 Dodano załącznik "Tabela 8 projekt planu finansowego
instytucji kultury na 2008 rok"

(Janina Kurzawa)
06.08.2007 11:08 Utworzenie dokumentu. (Janina Kurzawa)