PREZYDENT MIASTA JELENIEJ GÓRY

 

                                                  ZARZĄDZENIE NR 0151-262/V/2007

      PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

                                                          z dnia 27 czerwca 2007 roku

  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 18.04.2007 

   roku na wykonanie w roku 2007 zadań przez podmioty i organizacje prowadzące 

                działalność pożytku publicznego w obszarze edukacji ekologicznej

 

 

 

Na podstawie art.26 ust.1 oraz art.30 ust.1i ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art.15 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96, poz.873 z późń. zm.),

                                                    zarządzam co następuje :

                                                                  § 1.

Dokonać wyboru ofert na wykonanie zadań publicznych przez podmioty i organizacje pozarządowe na realizację następujących zadań samorządu gminy w zakresie edukacji ekologicznej w 2007 roku.:

I).   Kontynuowanie programu edukacji ekologicznej mieszkańców Jeleniej Góry. Włączenie organizacji i stowarzyszeń ekologicznych do współpracy w ochronie środowiska oraz edukacji ekologicznej. Inicjowanie oraz wspieranie dążeń do stworzenia lobbingu ekologicznego na terenie Jeleniej Góry.

II).  Organizacja i przeprowadzenie imprezy medialnej z udziałem społeczności lokalnej, popularyzującej poszanowanie zwierząt i opiekę nad zwierzętami.

III).  Aktywizacja ekologiczna dzieci i młodzieży w myśl zasady „wychowanie i profilaktyka jako długofalowe i nadrzędne działanie we wzroście świadomości ekologicznej społeczeństwa.

zgodnie z zarządzeniem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

                                                                 § 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Ochrony i Środowiska i Rolnictwa  Urzędu Miasta Jelenia Góra.

                                                                 § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Marek Obrębalski

PREZYDENT MIASTA

JELENIEJ GÓRY

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 18.04.2007 roku na wykonanie w roku 2007 zadań przez podmioty i organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego....
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
06.08.2007 14:30
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
07.08.2007 09:06

Rejestr zmian dokumentu