Zarządzenie  Nr  0151-298/V/07

Prezydenta Miasta

Jeleniej Góry

z dnia  25 lipca 2007 r.

 

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny.

 

 

Na podstawie  § 4 ust. 1 pkt. 3 uchwały Nr 605/XLIX/06 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta Jelenia Góra z tytułu należności pieniężnych,  do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych  zarządzam co następuje :

 

 

 

§ 1

 

Z kwoty zaległości w wysokości: 8.626,26 zł (słownie złotych: osiem tysięcy sześćset dwadzieścia sześć 26/100) należnej od dłużnika Pani Stanisławy Jasińskiej za lokal mieszkalny przy ul. Cieplickiej 27/5 w Jeleniej Górze umarzam 50 %   tj. kwotę:  4.313,13 zł. (słownie złotych: cztery tysiące trzysta trzynaście 13/100).

Pozostałe zadłużenie zostanie rozłożone na 24 raty płatne począwszy od miesiąca sierpnia 2007 r. Brak jednej wpłaty raty spowoduje unieważnienie ugody i wszczęcie postępowania    o wydanie lokalu i o zapłatę.  

 

 

§ 2

 

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Zakładowi Gospodarki Lokalowej „Południe” w Jeleniej Górze.

 

 

 

§ 3

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

 

 

Z up. Prezydenta Miasta

Jeleniej Góry

Zastępca Prezydenta
Jerzy Łużniak

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 0151-298/V/07 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 25 lipca 2007 r.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
08.08.2007 09:29
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
08.08.2007 09:29

Rejestr zmian dokumentu