Zarządzenie  Nr  0151-299/V/07

Prezydenta Miasta

Jeleniej Góry

z dnia  25 lipca 2007 r.

 

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny.

 

 

 

 

Na podstawie  § 4 ust. 1 pkt. 3 uchwały Nr 605/XLIX/06 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta Jelenia Góra z tytułu należności pieniężnych,  do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych  zarządzam   co następuje :

 

 

§ 1

 

 

Z kwoty zaległości w wysokości: 3.812,50 zł (słownie złotych: trzy tysiące osiemset dwanaście 50/100) należnej od  dłużnika Leszka Krawczyk za lokal mieszkalny przy            ul. Zjednoczenia Narodowego 25 B/4    w Jeleniej Górze umarzam 50%  tj. kwotę: 1.906,25 zł (słownie złotych: jeden tysiąc dziewięćset sześć 25/100).

Pozostałe zadłużenie zostanie rozłożone  na  15 rat   płatne począwszy od miesiąca sierpnia 2007 r. Brak jednej wpłaty raty spowoduje unieważnienie ugody i wszczęcie postępowania       o wydanie lokalu i o zapłatę.

 

 

§ 2

 

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Zakładowi Gospodarki Lokalowej „Południe” w Jeleniej Górze.

 

 

 

§ 3

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

 

Z up. Prezydenta Miasta

Jeleniej Góry

Zastępca Prezydenta

Jerzy Łużniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 0151-299/V/07 Prezydenta Miasta Jeleniej Gory z dnia 25 lipca 2007 r.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
08.08.2007 09:37
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
31.01.2008 08:23

Rejestr zmian dokumentu