Zarządzenie Nr 0151-323/V/07
Prezydenta Miasta
Jeleniej Góry
z dnia 8 sierpnia 2007 r.

w sprawie umorzenia nieściągalnych odsetek z tytułu zaległości czynszowych za lokal mieszkalny.


Na podstawie § 4 ust.1 pkt.2 uchwały Nr 605/XLIX/06 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta Jelenia Góra z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych zarządzam co następuje:


§ 1


Umarzam odsetki od wierzytelności czynszowej w rejonie działania ZGL „Południe” w kwocie 1.825,89 zł (słownie złotych: jeden tysiąc osiemset dwadzieścia pięć 89/100) należne od dłużnika Pani Weroniki MAZIK za lokal przy ul. Podgórzyńskiej nr 4/9 w Jeleniej Górze.


§ 2


Wykonanie zarządzenia powierzam Zakładowi Gospodarki Lokalowej „Południe” w Jeleniej Górze.§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Prezydenta Miasta
Jeleniej Góry

Jerzy Łużniak

z-ca Prezydenta Miasta
Jeleniej Góry

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie umorzenia nieściągalnych odsetek z tytułu zaległości czynszowych za lokal mieszkalny
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
10.08.2007 13:05
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
10.08.2007 13:05

Rejestr zmian dokumentu