Zarządzenie  Nr 0151-344/V/07

Prezydenta Miasta

Jeleniej Góry

z dnia  22 sierpnia 2007 r.

 

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny.

 

 

Na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 3 uchwały Nr 605/XLIX/06 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta Jelenia Góra z tytułu należności pieniężnych,  do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych  zarządzam   co następuje :

 

 

 

§ 1

 

 

Umarzam nieściągalną wierzytelność czynszową w rejonie działania ZGL „Północ”               w kwocie: 4.592,18  zł. (słownie złotych: cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dwa 18/100)  należną od  dłużnika Pani Ireny Górnickiej za lokal mieszkalny przy ul. Powstańców    Śląskich 14/4   w Jeleniej Górze.

 

 

§ 2

 

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Zakładowi Gospodarki Lokalowej „Północ” w Jeleniej Górze.

 

 

 

§ 3

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Prezydent Miasta

Jeleniej Góry

Marek Obrębalski

 

 

 

 

 

 

 

-

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 0151-344/V/07 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 22 sierpnia 2007 r.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
27.08.2007 14:42
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
27.08.2007 14:42

Rejestr zmian dokumentu