Zarządzenie NR 0151-345/V/07
Prezydenta Miasta
Jeleniej Góry
z dnia 22 sierpnia 2007 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania
na wykonanie „Remontu dachu XV-wiecznej Baszty Grodzkiej w Jeleniej Górze,
 ul. Grodzka 16 – elementu systemu obronnego miasta"

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z roku 2001 Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) w związku z art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2006 Nr 164, poz. 1163 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Przetargową, zwaną dalej „Komisją”, do oceny spełniania przez Oferentów warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert na wykonanie „Remontu dachu XV-wiecznej Baszty Grodzkiej w Jeleniej Górze, ul. Grodzka 16 – elementu systemu obronnego miasta” w następującym składzie:

L.p. Imię i nazwisko                     Funkcja                             Stanowisko
1. Zbigniew Szereniuk                  Przewodniczący Komisji      Zastępca Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
2. Irena Kempisty                        Z-ca Przewodniczącego       Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Jelenia Góra
3. Barbara Różycka - Jaskólska    Członek Komisji Kierownik  Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej
4. Elżbieta Burchała                     Członek Komisji                 Starszy Specjalista do Spraw Technicznych, Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze
5. Aneta Gieysztor                       Członek Komisji                 Zastępca Kierownika Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej

§ 2

Komisja działa zgodnie z Regulaminem Pracy stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

                                                                                 Prezydent Miasta
                                                                                   Jeleniej Góry

                                                                                 Marek Obrębalski

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 0151-345/V/07
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 22 sierpnia 2007 roku

 

REGULAMIN
PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

Komisję powołano Zarządzeniem Nr 0151-345/V/07 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 22 sierpnia 2007 r. do przeprowadzenia postępowania na wykonanie: „Remontu dachu XV-wiecznej Baszty Grodzkiej w Jeleniej Górze, ul. Grodzka 16 – elementu systemu obronnego miasta”

§ 1

1. Komisja działa na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2006 Nr 164, poz. 1163 ze zm).
2. Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania.
3. Pracą Komisji kieruje Przewodniczący Komisji, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.
4. Do podjęcia skutecznych decyzji przez Komisję konieczna jest obecność 3 członków Komisji, w tym Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego.
5. Komisja zakończy swoją działalność w dniu podpisania umowy.

§ 2

Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
1) odebranie oświadczeń członków Komisji o zaistnieniu lub braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 17 ustawy cytowanej wyżej,
2) wyznaczanie terminów posiedzeń Komisji oraz ich prowadzenie,
3) podział między członków Komisji prac podejmowanych w trybie roboczym,
4) nadzorowanie prawidłowego prowadzania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
5) informowanie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o problemach związanych z pracami Komisji w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
6) wnioskowanie do Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o zasięgnięcie opinii biegłych (rzeczoznawców), jeżeli dokonanie oceny ofert lub innych czynności w postępowaniu wymaga wiadomości specjalnych.

§ 3

Komisja w zakresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w szczególności:
1) udziela wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
2) prowadzi negocjacje albo rokowania z wykonawcami, w przypadku gdy ustawa przewiduje prowadzenie takich negocjacji albo rokowań,
3) dokonuje otwarcia ofert,
4) ocenia spełnienie warunków stawianych wykonawcom oraz wnioskuje do Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o wykluczenie w przypadkach określonych ustawą,
5) wnioskuje do Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o odrzucenie oferty w przypadkach przewidzianych ustawą,
6) ocenia oferty nie podlegające odrzuceniu,
7) przygotowuje propozycję wyboru oferty najkorzystniejszej bądź występuje o unieważnienie postępowania,
8) przyjmuje i analizuje wnoszone protesty oraz przygotowuje projekt odpowiedzi na protest,
9) proponuje wybór najkorzystniejszej oferty na podstawie indywidualnej oceny ofert dokonanej przez członków Komisji; przy zastosowaniu kryteriów opisanych wzorami można sporządzić zbiorcze zestawienie oceny ofert, w takim przypadku pisemne uzasadnienie indywidualnej oceny ofert zastępuje się pisemnym uzasadnieniem wyboru najkorzystniejszej oferty,
10) powtarza unieważnioną czynność, podjętą z naruszeniem prawa na polecenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry.


                                                                                        Prezydent Miasta
                                                                                          Jeleniej Góry

                                                                                        Marek Obrębalski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania na wyk. "Remontu dachu XV-wiecznej Baszty Grodzkiej w Jeleniej Górze,ul. Grodzka 16 - element systemu obronnego miasta"
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
29.08.2007 15:14
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
29.08.2007 15:14

Rejestr zmian dokumentu