ZARZĄDZENIE  Nr  0151 – 326/V/07

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 8 sierpnia 2007 roku

 

w sprawie : umorzenia należności Miasta Jelenia Góra wynikających z nieuregulowanych opłat za pobyt w zlikwidowanej jednostce budżetowej – Miejska Izba Wytrzeźwień

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tekst  jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 4 ust.1 pkt.5 uchwały Nr 605/XVI/06 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 września 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta Jelenia Góra z tytułu należności  pieniężnych, co do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych  z a r z ą d z a m :

 

§  1

 

Umorzyć dłużnikom objętym wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia wierzytelności z tytułu pobytu w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień na kwotę:  4.416,60 złotych (słownie złotych : cztery tysiące czterysta szesnaście  60/100).

 

§   2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta .

 

§   3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.                  

 

 

 

 

 

 

Prezydent Miasta Jeleniej Góry

        Marek Obrębalski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr 0151 – 326/V/07 PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY z dnia 8 sierpnia 2007 roku
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
11.09.2007 08:29
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
11.09.2007 08:29

Rejestr zmian dokumentu