ZARZĄDZENIE Nr  0151-382/V/07
Prezydenta Miasta
Jeleniej Góry
 z dnia  12 września 2007r

w sprawie powołania Komisji Konkursowej  do oceny spełnienia przez oferentów warunków udziału w otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu  7 sierpnia 2007r  oraz  do  przedstawienia  propozycji  dofinansowania  zadań  publicznych  w  zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z roku 2001 Dz.U. Nr 142, poz.1591 ze zmianami / zarządza się co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Konkursową zwaną dalej „Komisją” do oceny spełnienia przez oferentów warunków udziału w otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu  7 sierpnia 2007r oraz  do  przedstawienia  propozycji  dofinansowania  zadań  publicznych  w  zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w następującym składzie:

1.Przewodniczący Komisji       - Zbigniew Szereniuk    Z-ca Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
2Zastępca Przewodniczącego  - Piotr Miedziński          Komisja Kultury, Sportu,Turystyki  i Zdrowia     
3.Członek                             - Miłosz Sajnog             Komisja Kultury, Sportu,Turystyki  i Zdrowia                                                                                                                                  4.Członek                             - Zbigniew Lipiński        Jeleniogórska Rada Sportu                        
5.Członek                             - Czesław Czerniec       Jeleniogórska Rada Sportu                                                                                                                 6.Członek                             - Elżbieta Basałygo       Wydział Kultury, Sportu i Turystyki

§ 2

Komisja Konkursowa działa zgodnie z Regulaminem Pracy stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Komisja Konkursowa rozpocznie prace z dniem otwarcia ofert i zakończy po przyjęciu przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry  protokołu Komisji Konkursowej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  wydania

 

                                                                                  Prezydent Miasta
                                                                                    Jeleniej Góry

                                                                                  Marek Obrębalski

 

                                                                                                                                                                      


     Załącznik do Zarządzenia Nr 0151-382/V/2007r
     Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z  dnia  12.09.2007r

 Regulamin
Pracy  Komisji Konkursowej

Komisję Konkursową zwaną dalej „Komisją” powołano Zarządzeniem Nr  0151-382/V/07 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 12.09.2007rdo oceny spełnienia przez oferentów warunków udziału w  otwartym konkursie ofert oraz do  przedstawienia propozycji dofinansowania zadań publicznych w zakresie  upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

§ 1

1. Komisja  rozpoczyna działalność z dniem  powołania,
2.Pracą  Komisji kieruje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Zastępca
Przewodniczącego,
3.Do podjęcia skutecznych decyzji przez  Komisję  konieczna jest obecność 3 członków,
w  tym Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego,
4.Komisja Konkursowa podejmuje uchwały w  głosowaniu jawnym zwykłą większością
głosów / w razie  równej liczby głosów  za i przeciw, decyduje głos Przewodniczącego/,
5.W skład Komisji Konkursowej nie może wchodzić osoba będąca w zarządzie  klubu lub
zatrudniona w klubie, który złożył ofertę do otwartego konkursu,
6. Komisja zakończy swoją działalność po przyjęciu przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry 
protokołu Komisji Konkursowej.

§ 2

Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
1/wyznaczanie terminów posiedzeń   Komisji  oraz ich prowadzenie,
2/podział między członków  Komisji prac podejmowanych w trybie roboczym,
3/nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji postępowania ,
4/informowanie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o problemach związanych z pracami
Komisji w toku postępowania konkursu,
 

§ 3

Zadania  Komisji Konkursowej:
1/rozpatruje oferty,
2/dokonuje oceny spełnienia przez oferentów warunków udziału w  otwartym konkursie
ofert,
3/wnioskuje do Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o odrzucenie oferty,
4/przedstawienia Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry propozycje wyboru ofert
najkorzystniejszych i propozycje wysokości  dofinansowania zadań publicznych w
zakresie  upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

§ 4

1.Komisja przy rozpatrywaniu ofert  na szkolenie dzieci i młodzieży w klubach jeleniogórskich  dokonuje formalnej  i merytorycznej oceny złożonych ofert.
2. Przy wyborze oferty brane będą pod uwagę:
-zawartość  merytoryczna oferty,
-kalkulacja kosztów realizacji zadania,
-dotychczasowe doświadczenia oferenta w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży
 i posiadane zasoby kadrowe
-wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
-własny wkład środków finansowych i zaangażowanie wolontariuszy w realizację projektu
 

§ 5

1. Komisja  obraduje na posiedzeniach, z których sporządza się protokoły,
2. Komisja  niezwłocznie przedstawia  protokół  prac   Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry celem  podjęcia decyzji.

 

                                                                                   Prezydent Miasta
                                                                                     Jeleniej Góry

                                                                                   Marek Obrębalski

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
powołanie Komisji Konkursowej do oceny spełnienia przez oferentów warunków udziału w otwartym konkursie ofert i przedstawienia propozycji dofinan. zadań w zakresie upowszech kultury fizycznej i
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
25.09.2007 13:00
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
25.09.2007 13:14

Rejestr zmian dokumentu