Zarządzenie Nr 0151-405/V/07
Prezydenta Miasta
Jeleniej Góry
z dnia 3 października 2007 r.


w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 7 sierpnia 2007 r. na realizację zadań publicznych Miasta Jeleniej Góry w 2007 roku  w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z roku 2001 Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/ w związku z art. 15 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami/ zarządzam:

§ 1

przyznać dofinansowanie realizacji zadań publicznych Miasta Jelenia Góra w 2007 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu skierowanych do organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U. nr 96, poz. 873 ze zmianami/ wymienionych w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Odrzucić oferty z powodu nie spełnienia wymogów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wymogów określonych w ogłoszeniu  Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 7 sierpnia 2007 r. dotyczącego otwartego konkursu ofert wymienione w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Na podstawie ogłoszonego otwartego konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wpłynęło 14 ofert w tym:
- jedna oferta wpłynęła po wymaganym terminie,
- jedna oferta nie spełniała wymogów formalnych

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki oraz Skarbnikowi Urzędu Miasta.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


                                                                         Prezydent Miasta
                                                                          Jeleniej Góry

                                                                        Marek Obrębalski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Jeleniej Góry w 2007 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
05.10.2007 10:28
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
05.10.2007 10:33

Rejestr zmian dokumentu