Zarządzenie nr 0151-388/V/07
Prezydenta Miasta
Jeleniej Góry
z dnia 19 września 2007 roku

w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do sprzedaży, bądź oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców


 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz Uchwały
Nr 257/XXIII/2000 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 23 maja 2000 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych i Uchwały Nr 57/VII/2003 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 25 marca 2003 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych,  zarządza się co następuje:

§ 1

1. Przeznacza się do sprzedaży, bądź oddania w użytkowanie wieczyste grunty zabudowane wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych w budynkach położonych w Jeleniej Górze na rzecz najemców.
2. Wykaz nieruchomości, o których mowa w ust.1 zawiera załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra

                                                                                                Prezydent Miasta Jeleniej Góry

                                                                                                Marek Obrębalski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do sprzedaży, bądź oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
05.10.2007 14:10
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
05.10.2007 14:20