Zarządzenie Nr 0151-391/07

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia  3 października 2007 r.

 

w sprawie dokonywania analiz oświadczeń majątkowych składanych Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry

 

            Na podstawie art. 31 i 33 ust. 1 w związku z art. 24 h ust. 1, ust. 3 pkt 3 i ust 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/   zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Celem dokonywania analiz oświadczeń majątkowych Zastępców Prezydenta, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych Miasta, osób zarządzających i członków organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta składanych Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry powołuję zespół w składzie:

 

1.      Anna Gniadzik – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Kadr – Przewodnicząca Zespołu,

2.      Irena Tabaczniuk – p.o. Naczelnik Wydziału Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Miasta,

3.      Barbara Chrebor – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego,

4.      Mirosława Michułka – Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Kadr,

5.      Mariola Szelinger – p.o. Kierownik Referatu w Wydziale Finansowym,

6.      Dominika Bieniek – inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Kadr.

 

§ 2

1.      Zespół dokonuje analiz danych zawartych w oświadczeniach majątkowych.

2.      Pisemną informację o wynikach analiz Zespół składa Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry do 20 października danego roku.

 

         § 3

Traci moc zarządzenie Nr 1718/2006 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 31.08.2006 r. w sprawie dokonywania analiz oświadczeń majątkowych składanych Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry.

           

       § 4

            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Prezydent Miasta Jeleniej Góry

Marek Obrębalski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie dokonywania analiz oświadczeń majątkowych składanych Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
05.10.2007 14:14
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
05.10.2007 14:14

Rejestr zmian dokumentu