Zarządzenie  Nr  0151-393/V/07

                                                 Prezydenta Miasta

Jeleniej Góry

                                               z dnia  3 października 2007 r.

 

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny.

 

 

 

 

Na podstawie  § 4 ust. 1 pkt. 8 uchwały Nr 605/XLIX/06 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta Jelenia Góra z tytułu należności pieniężnych,  do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych  zarządzam   co następuje :

 

 

§ 1

 

 

Umarzam nieściągalną wierzytelność czynszową w rejonie działania ZGL „Południe”             w kwocie:6.821,07 zł. (słownie złotych: sześć tysięcy osiemset dwadzieścia jeden 07/100)  należną od  dłużnika Bożeny Morawskiej za lokal mieszkalny przy ul. Cieplickiej 227/2          w Jeleniej Górze.

 

 

§ 2

 

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Zakładowi Gospodarki Lokalowej „Południe” w Jeleniej Górze.

 

 

 

§ 3

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

 

 

Prezydent Miasta

Jeleniej Góry

Marek Obrebalski

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 0151-393/V/07 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 3 października 2007 r.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
09.10.2007 11:12
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
09.10.2007 11:12

Rejestr zmian dokumentu