Zarządzenie  Nr  0151-402/V/07

Prezydenta  Miasta  Jeleniej  Góry

z  dnia 3  października  2007 r.


w sprawie powołania zespołu do opracowania  propozycji zmiany formy organizacyjno-prawnej zakładu budżetowego: Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Jeleniej Górze

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:


§ 1

Powołuję zespół  do opracowania propozycji zmiany formy organizacyjno-prawnej zakładu budżetowego: Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Jeleniej Górze

w następującym składzie:

  1. Zbigniew Szereniuk – Zastępca Prezydenta Miasta – Przewodniczący Zespołu,
  2. Janina Kurzawa – Skarbnik Miasta – członek Zespołu,
  3. Irena Kempisty – Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki – członek Zespołu,
  4. Sylwia Kołomańska – Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – członek Zespołu,
  5. Irena Tabaczniuk – p.o. Naczelnik Wydziału Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Miasta – członek Zespołu,
  6. Barbara Różycka-Jaskólska – Dyrektor Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Jeleniej Górze - członek Zespołu,
  7. Monika Trojan – specjalista w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki – sekretarz Zespołu.

 

§ 2

1. Do zadań Zespołu należy wykonanie wszelkich czynności niezbędnych do opracowania ww. propozycji, a w szczególności przeprowadzenie niezbędnych analiz.

2. Przewodniczący Zespołu może zaprosić do udziału w jego pracach inne osoby.

3. Zespół może korzystać z opinii ekspertów oraz opracowań firm doradczych.

 

§ 3

1. Wstępną propozycję Zespół opracuje w terminie do 29 października 2007 r.

2. Zespół kończy pracę z dniem likwidacji zakładu budżetowego Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Jeleniej Górze.

 

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Zespołu.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

           

                                                                                    Prezydent  Miasta

                                                                                     Jeleniej  Góry

                                                                                     Marek  Obrębalski


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania zespołu do opracowania propozycji zmiany formy organizacyjno-prawnej zakładów budżetowych
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
11.10.2007 13:21
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
11.10.2007 13:21

Rejestr zmian dokumentu