ZARZĄDZENIE   NR   0151-404/V/07

PREZYDENTA   MIASTA   JELENIEJ   GÓRY

z  dnia 3  października  2007 r.

 

w  sprawie:  wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik”  sp. z o.o. w Jeleniej Górze

 

         Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z § 2 ust. 2 Uchwały Nr 434/XXXVI/2005 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Zgodnie z Uchwałą Nr 95/XVI/2007 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 25 września 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian budżetu miasta na 2007 rok wnoszę na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik”  sp. z o.o. w Jeleniej Górze środki pieniężne w wysokości 189.000 zł  (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) z budżetu miasta –  z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do laboratorium Zakładu Uzdatniania Wody.

 

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Jeleniej Góry.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik”  sp. z o.o. w Jeleniej Górze o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 189.000 zł.


                                                   Prezydent Miasta
                                                                 Jeleniej  Góry

                                                             Marek  Obrębalski

 

 

 


 


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wniesienia wkładu pienieżnego na podwyższenie kapitału zakładowego PWiK "Wodnik" sp. z o.o.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
11.10.2007 13:43
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
11.10.2007 13:43

Rejestr zmian dokumentu