Zarządzenie Nr  0151- 411/V/07

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 10 października 2007 roku.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2007 zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi.

 

Na podstawie art. 26 ust.1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zm), w związku z art. 4 ust. 1 pkt 5, art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

1.  Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2007 zadań publicznych
z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi.

2.  Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert w pełnej wersji stanowi załącznik
nr 1, a w wersji skróconej załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie opublikuje się poprzez zamieszczenie:

1)     w wersji skróconej w prasie codziennej,

2)     w wersji pełnej w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta Jeleniej Góry oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jeleniej Góry.

§ 3

Oceny ofert dokona Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.      

 

 

Z up. Prezydenta Miasta
 Jeleniej Góry

    Zastępca Prezydenta
            
Jerzy Łużniak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2007 zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
15.10.2007 21:19
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
15.10.2007 21:19

Rejestr zmian dokumentu