Zarządzeni e  Nr  0151-418/V/07

Prezydenta  Miasta

Jeleniej Góry

z dnia 17 października 2007 r.

 

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny.

 

 

 

Na podstawie  § 4 ust. 1 pkt. 5 uchwały   Nr 605/XLIX/06 Rady Miejskiej Jeleniej Góry            z dnia 19 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta Jelenia Góra z tytułu należności pieniężnych,  do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych  zarządzam   co następuje :      

 

§ 1

 

 

Umarzam nieściągalne zaległości czynszowe wobec Z G L „Północ”  w kwocie: 9.621,29 zł.  (słownie złotych: dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia jeden 29/100)  należne od dłużnika Pana Romana Kotyła za lokal przy ul. Matejki 14/7 w Jeleniej Górze.

 

 

§ 2

 

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Zakładowi Gospodarki Lokalowej „Północ” w Jeleniej Górze.

 

 

§ 3

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezydent Miasta

Jeleniej Góry

Marek Obrębalski

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 0151-418/V/07 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 17 października 2007 r.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
24.10.2007 11:13
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
24.10.2007 11:13

Rejestr zmian dokumentu