Zarządzenie Nr  0151-425/V/07

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 17.10.07 r.

 

W sprawie aktualizacji niektórych stawek czynszu za dzierżawę gruntów zabudowanych i nie zabudowanych w Jeleniej Górze.

 

Na podstawie art. 30  ust.2  pkt.3  ustawy z dnia 08 marca  1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. nr 142 poz. 1591  z 2001 roku, ze  zmianami)

 

                                                zarządza się , co następuje :

                                                     

§ 1

 

Podwyższa się o 3 % dotychczasowe  stawki  za dzierżawę gruntów zabudowanych i nie zabudowanych dla dzierżawców , dla których nie stosuje się Zarządzeń Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w sprawie ustalenia minimalnych stawek za dzierżawę gruntów na cele handlowe , usługowe, reklamowe,  pod garażami  i stawek czynszu garaży komunalnych .

 

§ 2

                

W uzasadnionych przypadkach , w tym na indywidualną prośbę zainteresowanego , Prezydent Miasta może ustalić inne stawki czynszu dzierżawnego .

 

§ 3

 

W przypadku poddzierżawienia przedmiotu dzierżawy bez zgody Wydzierżawiającego, bądź w przypadku bezumownego korzystania z przedmiotu dzierżawy – Dzierżawca zobowiązany jest do wniesienia opłaty w wysokości 3-krotnej stawki wynikającej z niniejszego zarządzenia za okres stwierdzonego poddzierżawiania, bądź bezumownego korzystania.

 

§ 4

 

Traci moc Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1820/2007 z dnia 9 listopada 2007  roku w sprawie aktualizacji niektórych stawek  czynszu za dzierżawę gruntów zabudowanych i nie zabudowanych w Jeleniej Górze.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2008 roku i podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta Jeleniej Góry.

 

 

                                                                               PREZYDENT   MIASTA

                                                                                         Jeleniej Góry

                                                                                    Marek Obrębalski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie w sprawie aktualizacji niektórych stawek czynszu za dzierżawę gruntów zabudowanych i nie zabudowanych w Jeleniej Górze
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
06.11.2007 13:17
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
07.11.2007 11:01

Rejestr zmian dokumentu

07.11.2007 11:01Dokument został odzyskany. (Sylwia Kołomańska)
07.11.2007 10:59Dokument usunięto. (Sylwia Kołomańska)
07.11.2007 10:55Dokument został odzyskany. (Sylwia Kołomańska)
07.11.2007 09:23Dokument usunięto. (Tomasz Wojtczak)
06.11.2007 13:17 Utworzenie dokumentu. (Sylwia Kołomańska)