Zarządzenie   Nr  0151-423/V/07

Prezydenta  Miasta Jeleniej  Góry

z dnia 17 października 2007 roku

 

w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawy  gruntów  stanowiących  własność  Miasta Jeleniej  Góry,  na  których  posadowione    garaże  oraz   stawek     czynszu                    garaży komunalnych.

 

Na podstawie: art.30 ust.2, pkt.3 ustawy  z  dnia  8 marca 1990r.    o    samorządzie  gminnym    

                        /tekst jednolity  Dz. U. Nr  142,  poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami/

                       

zarządza się co następuje:

 

§  1

 

Ustala się minimalną stawkę czynszu najmu, dzierżawy gruntu pod garażami wybudowanymi z własnych środków najemcy w wysokości

2,34 zł za 1 m²  - miesięcznie.

§   2

 

Ustala     się   czynsz  najmu  lub dzierżawy   garaży   komunalnych   w  wysokości

3,81 zł  za 1 m² - miesięcznie.

§  3

 

Ustala   się   miesięczną stawkę    za     grunt      niezabudowany    niezbędny   do korzystania  z garaży w wysokości 50 % stawki ustalonej w §  1 i  §  2.

§  4

 

W uzasadnionych przypadkach , w tym na indywidualna prośbę zainteresowanego , Prezydent Miasta może ustalić inne stawki czynszu dzierżawnego niż określone w § 1 i 2.

 

§   5

 

W przypadku poddzierżawienia przedmiotu dzierżawy bez zgody Wydzierżawiającego, bądź w przypadku bezumownego korzystania z przedmiotu dzierżawy – Dzierżawca zobowiązany jest do wniesienia opłaty w wysokości 3-krotnej stawki wynikającej z niniejszego zarządzenia za okres stwierdzonego poddzierżawiania, bądź bezumownego korzystania.

 

§  6

 

Traci moc Zarządzenie Nr 1817/2006 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 9 listopada  2006 r.  w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących własność Miasta Jeleniej  Góry, na których  posadowione są garaże oraz stawek czynszu garaży komunalnych.

§   7

 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem  01 stycznia 2008 r. i podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta Jeleniej Góry.

 

                                                                                        PREZYDENT MIASTA

                                                                                                Jeleniej Góry

                                                                                          Marek Obrębalski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie w sprawie ustalenia stwek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących własność Miasta Jeleniej Góry na których posadowione są garaże oraz stawek czynszu garaży komunalnych
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
07.11.2007 11:32
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
07.11.2007 11:32

Rejestr zmian dokumentu