Zarządzenie  Nr 0151-422/V/07

Prezydenta Miasta  Jeleniej Góry

z dnia 17.10.07 r.

 

w sprawie zasad umieszczania reklam i anten satelitarnych oraz pobierania opłat minimalnych za reklamy na gruntach i obiektach komunalnych  w Jeleniej Górze.

 

Na podstawie  art.30  ust.2  pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

 

zarządza się co następuje:

§ 1

1. Warunkiem uzyskania zgody na umieszczenie reklam i anten satelitarnych na gruntach i obiektach komunalnych jest:

-         uzyskanie zgody zarządcy gruntu lub obiektu,

-         zatwierdzenie projektu reklamy przez Wydział Urbanistyki Architektury i Budownictwa , a w przypadku obiektów zabytkowych również przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

2. Po zatwierdzeniu projektu reklamy inwestor zawiera umowę z zarządcą terenu lub obiektu, która określa szczegółowe warunki użytkowania i odpłatności  za wydzierżawiony teren lub obiekt na cele reklamowe.

 

§ 2

1. Wysokość minimalnej stawki czynszu za reklamy posadowione na gruntach Miasta uzależniona jest od położenia jej w określonych strefach Miasta oraz od rodzaju reklamy.

2. Podział Miasta na strefy położenia gruntów określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Minimalne miesięczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni reklamy określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Zwalnia się z opłat właścicieli anten satelitarnych.

 

§ 3

W uzasadnionych przypadkach, w tym i na indywidualną prośbę zainteresowanego, Prezydent może ustalić inne stawki czynszu dzierżawnego niż określone w załączniku nr 2.

 

§ 4

1. Właściciel  reklamy może być zwolniony całkowicie lub częściowo z obowiązku wnoszenia opłat                 o których mowa w § 2 w następujących przypadkach:

a)      zainstalowanie reklamy neonowej, markizy lub innych elementów znacznie podnoszących walory obiektu,

b)      zainstalowania reklamy wraz z obowiązkiem uporządkowania wskazanego przez zarządcę terenu.

2. Decyzję o całkowitym lub częściowym zwolnieniu z opłat podejmuje Prezydent Miasta , na wniosek zainteresowanego , po zaopiniowaniu przez Wydział Urbanistyki Architektury i Budownictwa.

 

§ 5

Osoby fizyczne i prawne instalujące reklamy niezgodne z wyżej wymienionymi warunkami obciążone będą kosztami likwidacji tych reklam, jeśli w ciągu 14 dni od daty wydania nakazu nie dopełnią powyższych formalności lub nie usuną reklamy we własnym zakresie.

 

§ 6

Nadzór na prawidłowością stosowania zasad sprawuje bezpośredni zarządca terenu lub obiektu.

 

§ 7

W przypadku dużego zainteresowania terenami komunalnymi nadającymi się do celów reklamowych zorganizowany zostanie przetarg .

 

§ 8

W przypadku poddzierżawienia przedmiotu dzierżawy bez zgody Wydzierżawiającego, bądź w przypadku bezumownego korzystania z przedmiotu dzierżawy – Dzierżawca zobowiązany jest do wniesienia opłaty w wysokości 3-krotnej stawki wynikającej z niniejszego zarządzenia za okres stwierdzonego poddzierżawiania, bądź bezumownego korzystania.

 

 

§ 9

Traci moc Zarządzenie nr 1816/2006 Prezydenta  Miasta Jeleniej Góry z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie zasad umieszczania reklam i anten satelitarnych oraz pobierania opłat minimalnych za reklamy na gruntach i obiektach komunalnych w Jeleniej Górze

 

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2008  roku i podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta Jeleniej Góry.

 

                                                                                    PREZYDENT MIASTA

                                                                                              Jeleniej Góry

                                                                                          Marek Obrębalski

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Załącznik nr 1

                                                                                        Do Zarządzenia Nr 0151-422/V/07                                                                                                           Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

                                                                                                    z dnia 17.10.07 r.                     

 

Strefa I

 

Ulice :

     -     Armii Krajowej

-         Bankowa

-         Bohaterów Getta

-         Długa

-         Grodzka

-         Grunwaldzka

-         Jana Pawła

-         Jasna

-         Jelenia

-         Karola Miarki (od Sobieskiego do Spółdzielczej)

-         Klonowica

-         Kopernika

-         Krótka

-         Konopnickiej Marii

-         Legnicka

-         Maciejowska

-         Mostowa

-         1 Maja

-         Mroczna

-         Ogińskiego

-         Piłsudskiego (od 1 Maja do Sudeckiej)

-         Pionierów Jeleniej Góry

-         Plac Niepodległości

-         Plac Ratuszowy

-         Plac Wyszyńskiego

-         Pocztowa

-         Podwale

-         Różyckiego

-         Solna

-         Szkolna

-         Sobieskiego

-         Spółdzielcza

-         Sudecka

-         Wicentego Pola

-         Wolności

-         Wrocławska

-         Wynalazców

-         Wolności (od Bankowej do Pl. Piastowskiego)

-         Zgorzelecka

-         Złotnicza

 

 

II Strefa

 

Zabobrze I, II, III z wyłączeniem ul. Różyckiego

Śródmieście Jeleniej Góry tj. ulice:

-         Bolesława Chrobrego

-         Cieplicka

-         Drzymały

-         Dworcowa

-         Forteczna

-         Flisaków

-         Głowackiego

-         Jagiellońska

-         Kasprowicza

-         Kochanowskiego

-         Malczewskiego

-         Mickiewicza

-         Na skałakach

-         Korczaka

-         Kubsza

-         Matejki

-         Mickiewicza (od Wolności do W.Polskiego)

-         Morcinka

-         Obrońców Pokoju

-         Okrzei

-         Osiedle XX-lecia

-         Osiedle Orle

-         Plac Kombatanta

-         Plac Piastowski

-         Pijarska

-         Piłsudskiego (od Sudeckiej do Wolności)

-         Piotra Skargi

-         Poznańska

-         Powstańców Wielkopolskich

-         Słowackiego (od Wolności do W.Polskiego)

-         Sobieszowska

-         Teatralna

-         Wojska Polskiego

-         Wiejska

-         Zjednoczenia Narodowego

-         Żeromskiego

 

 

Strefa III

Pozostała część Miasta.

 

                                                                   PREZYDENT MIASTA    

                                                              Jeleniej Góry   

                                                             Marek Obrębalski 

 

 

                                                                          Załącznik Nr  2

                                                                               Do Zarządzenia Nr 0151-422/V/07

                                                                                        Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

                                                                                                     z dnia  17.10.07 r.

 

 

TABELA MIESIĘCZNYCH OPŁAT ZA 1m2 POWIERZCHNI REKLAMY

Stawki obowiązujące w roku 2008

Strefa

Tablice szyldy markizy

Gabloty ogłoszeniowe

Malowidła ścienne

Reklamy neonowe

Ekrany reklamowe do 10 m2

Ekrany reklamowe powyżej 10m2

 

I

 

21,46

 

64,96

 

1,62

 

21,48

 

21,48

 

18,35

 

II

 

16,24

 

26,87

 

0,82

 

8,13

 

16,24

 

12,99

 

III

 

5,33

 

8,13

 

0,50

 

5,25

 

5,37

 

5,37

 

                                                                                         PREZYDENT MIASTA

                                                                                                Jeleniej Góry

                                                                                              Marek Obrębalski

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie w sprawie zasad umieszczania reklam i anten satelitarnych oraz pobierania opłat minimalnych za reklamy na gruntach i obiektach komunalnych w Jeleniej Górze
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
07.11.2007 11:43
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
07.11.2007 11:43

Rejestr zmian dokumentu