Zarządzenie Nr 0151-439/V/07
Prezydenta Miasta
Jeleniej Góry
z dnia 31 października 2007r.

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny.

Na podstawie § 4 ust. 1 pkt 5 uchwały Nr 605/XLIX/06 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 września 2006r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta Jelenia Góra z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych zarządzam co następuje:

§ 1

Umarzam nieściągalną zaległość czynszową wobec Zakładu Gospodarki Lokalowej „Północ” w kwocie: 12.354,39 zł (słownie złotych: dwanaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery złote 39/100) za lokal przy ul. Pocztowej 13/4 należne od dłużnika Pani Ewy Filipiak-Pacyny.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Zakładowi Gospodarki Lokalowej „Północ” w Jeleniej Górze.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.Marek Obrębalski
Prezydent Miasta
Jeleniej Góry

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
08.11.2007 13:28
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
08.11.2007 13:28

Rejestr zmian dokumentu