Zarządzenie  Nr  0151-420/V/07

Prezydenta Miasta  Jeleniej Góry

z dnia  17 października 2007 r.

 

w sprawie określenia zasad i warunków udostępniania bazy sportowej Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Jeleniej Górze dla klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz na podstawie art. 32, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.)  zarządzam, co następuje:

 

§  1

Kluby uczestniczące w rozgrywkach ligowych, za udostępnienie należącej do Międzyszkolnego Ośrodka Sportu bazy sportowej oraz pomieszczeń towarzyszących (szatnie, łaźnie, pomieszczenia biurowe), ponoszą wyłącznie opłaty stanowiące równowartość kosztów eksploatacyjnych związanych z bieżącym funkcjonowaniem obiektów w okresie udostępnienia


§  2

Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportu przed udostępnieniem bazy sportowej zawiera z wyżej wymienionymi klubami stosowne umowy w formie pisemnej, określające szczegółowe zasady i warunki korzystania z bazy, w tym odpowiedzialności za powierzone mienie.

 

§  3

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Jeleniej Górze.

 

§  4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


                                                  Prezydent Miasta  Jeleniej Góry

                                                             Marek Obrębalski

 


Uzasadnienie

 

Kluby, których dotyczy zarządzenie ze względu na brak środków finansowych nie regulowały zobowiązań z tytułu korzystania z obiektów sportowych Międzyszkolnego Ośrodka Sportu, ponieważ obciążanie kosztami eksploatacyjnymi i czynszem przerastało ich możliwości finansowe.Z tych też względów umarzano wierzytelności przysługujące Międzyszkolnemu Ośrodkowi Sportu.

W związku z czym obciążanie tych klubów kosztami eksploatacyjnymi związanymi z wynajmem (bez czynszu) jest uzasadnione, a równocześnie będzie wyrazem znaczącej pomocy niezbędnej dla kontynuowania udziału klubów w rozgrywkach ligowych.

Uczestnictwo w rozgrywkach ligowych stanowi promocję Miasta  Jelenia Góra.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie nr 0151-420/V/07
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
11.11.2007 18:21
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
11.11.2007 18:24

Rejestr zmian dokumentu