Zarządzenie Nr 0151-451/V/07

                                         Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 7 listopada 2007 roku

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy w 2007 roku.

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) w związku z § 4 ust. 2 pkt 2 ppkt h) załącznika do uchwały Nr 22/VII/2007 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Jeleniej Góry z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na rok 2007”

 

z a r z ą d z a m:

 

§ 1.

Dokonać wyboru Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, Koła Jeleniogórskiego, ul. Grunwaldzka 51 , jako jedynego oferenta, na realizatora zadania publicznego w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy w 2007 roku, w tym:

zagospodarowanie wieży widokowej „Grzybek”, zlokalizowanej na Wzgórzu Krzywoustego wraz z terenem przylegającym.

 

§ 2.

Na realizację zadania wymienionego w § 1 przeznacza się środki finansowe
w wysokości 3 500 zł.

 

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Zdrowia i Polityki Społecznej
oraz Wydziałowi Finansowemu Urzędu Miasta.

 

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

 

                                                      PREZYDENT MIASTA
                                                   
  Jeleniej Góry

                                                        Marek Obrębalski

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
11.11.2007 19:53
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
11.11.2007 20:00

Rejestr zmian dokumentu