Zarządzenie Nr 0151-452/V/07
Prezydenta Miasta
Jeleniej Góry
z dnia 7 listopada 2007 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne.

Na podstawie art. 7 , art. 8 pkt. 1, art. 21 ust. 2 pkt. 4, art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 10 lipca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zmianami), oraz § 1 i § 3 uchwały Nr 240/XX/2004 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 11 maja 2004 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Jelenia Góra na lata 2004-2008 ( publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 czerwca 2004 r. nr 102 poz..1818 z późn. zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 728/2004 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne (zmienionym zarządzeniami: Nr 1040/2005 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 14 kwietnia 2005 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne, Nr 1450/2006 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 23 lutego 2006 zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne, Nr 1731/2006 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 14 września 2006 zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne, Nr 0151-8/V/06 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 13 grudnia 2006 roku zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 wyrazy „3,26 zł za 1 m²” zastępuje się wyrazami „3,60 zł za 1m²”.
2) w § 4 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
”Dla lokali socjalnych ustala się stawkę czynszu w wysokości 1,26 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu socjalnego”.
3) w załączniku do zarządzenia Nr 728/2004 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne tj. w tabeli czynników zwiększających i zmniejszających stawkę bazową czynszu:
a) w wierszu 4 kolumna 2 wyrazy „ brak łazienki w lokalu mieszkalnym” zastępuje się wyrazami „lokal niewyposażony w łazienkę”,
b) w wierszu 8 kolumna 2 wyrazy „ w.c. w budynku poza mieszkaniem” zastępuje się wyrazami „w.c. w budynku poza lokalem mieszkalnym”.

§ 2

Zmiana stawki bazowej czynszu określona w §1 obowiązywać będzie od dnia 1 marca 2008 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Jeleniej Górze oraz w siedzibach Zakładów Gospodarki Lokalowej „Południe” i „Północ”.


Marek Obrębalski
Prezydent Miasta
Jeleniej Góry

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
12.11.2007 14:46
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
12.11.2007 14:46

Rejestr zmian dokumentu