Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr  0151 - 433/V/07

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 24 października 2007 r.

w sprawie: umorzenia należności Miasta  Jelenia  Góra z tytułu mandatów kredytowych nałożonych przez Straż Miejską w Jeleniej Górze w okresie od  2000 r. do 2003  r.

                  

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst  jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 4 ust.1 pkt.5 uchwały Nr 605/XVI/99 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 września 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych miasta Jelenia Góra z tytułu należności pieniężnych, co do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności a także wskazania organów do tego uprawnionych  z a r z ą d z a m  c o n a s t ę p u j e :

§  1

Umorzyć dłużnikom objętym wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia wierzytelności z tytułu mandatów karnych kredytowych nałożonych przez Straż Miejską w okresie 2000 – 2003 r. w kwocie : 41.045,36 złotych

(słownie złotych : czterdzieści jeden tysięcy czterdzieści pięć 36/100 ).

§   2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta .

§   3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.                                                Prezydent Miasta Jeleniej Góry

                                                          Marek Obrębalski

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie: umorzenia należności Miasta Jelenia Góra z tytułu mandatów kredytowych nałożonych przez Straż Miejską w Jeleniej Górze w okresie od 2000 r. do 2003 r.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
13.11.2007 09:02
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
11.01.2011 11:39