Zarządzenie Nr 0151-436/V/07

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 24 października 2007 r.

w sprawie przeprowadzenia w 2007 roku inwentaryzacji składników

majątkowych w Urzędzie Miasta Jelenia Góra

 

 

Na podstawie art. 31 ustawy o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. nr 76, poz.694 ze zm.) zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji  składników majątkowych Urzędu Miasta Jelenia Góra, wymienionych w § 1 nin. zarządzenia.

 

 

§ 1

 

1. Zakres inwentaryzacji obejmuje:

-     środki pieniężne, depozyty i inne papiery wartościowe,

-     długoterminowe aktywa finansowe,

-          należności i zobowiązania osób prowadzących księgi rachunkowe

które należy przeprowadzić w terminach i w sposób określony w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

2. Pozostały stan aktywów i pasywów należy sprawdzić drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartości tych składników.

 

§ 2

 

 

Osoby powołane do przeprowadzenia inwentaryzacji  ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwą jej realizację, zgodną z obowiązującymi przepisami.

 

 

§ 3

 

 

Do  kontroli  prawidłowości  przeprowadzenia  inwentaryzacji  wyznaczam komisję w składzie:

 

1.      Stanisława Gawrylczuk,

2.      Elżbieta Kudłak.

 

§ 4

 

Do wykazania różnic między inwentaryzowanymi składnikami, a składnikami ujętymi w ewidencji księgowej wyznaczam następujące osoby:

 

1.   środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, długoterminowe aktywa finansowe, inwestycje   rozpoczęte ( środki trwałe w budowie ), należności i zobowiązania z tytułu inwestycji -  Agnieszka Helińska – Bargiel, 

2.       inwestycje rozpoczęte ( środki trwałe w budowie ), należności i zobowiązania z tytułu przedsięwzięcia inwestycyjnego Projekt ISPA/Fundusz Spójności nr 2002/Pl/16/P/PE/033: „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze” –  Joanna Wojnarowicz,

3.   inwestycje rozpoczęte ( środki trwałe w budowie ), należności i zobowiązania z tytułu przedsięwzięć inwestycyjnych współfinansowanych ze środków  funduszy pomocowych ZPORR i INTERREG IIIA –  Alicja Juszczak,

4.    pozostałe środki trwałe ( wyposażenie ) –  Halina Grzesiuk,

5.    należności osób prowadzących księgi rachunkowe z tytułu:

-        opłat wieczystego użytkowania –  Janina Strzelczyk,  Iwona Tretalska,

-        dzierżaw i najmu –  Grażyna Jeżowska,

-        dostaw i usług bieżących –  Zofia Drzystek,

-        funduszy specjalnych i celowych –  Teresa Rygiel,

-        sprzedaży ratalnej nieruchomości –  Wioleta Adamczewska,

-        pozostałe  –  Anna Czaja.

 

6.     środki i inne wartości pieniężne oraz pozostałe składniki majątkowe –  Alicja Juszczak.

 

 

§ 5

 

Osoby wymienione w § 4 są zobowiązane do rozliczenia i ujęcia w księgach rachunkowych rozliczeń  z tytułu różnic inwentaryzacyjnych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2008 r.

 

 

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Prezydent Miasta Jelenia Góra

Marek Obrębalski

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie przeprowadzenia w 2007 roku inwentaryzacji składników
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
13.11.2007 09:09
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
13.11.2007 10:46