Zarządzenie Nr  0151-434/V/07
Prezydenta   Miasta   Jeleniej Góry 
z  dnia 24 października  2007 roku

                                                                                             


w sprawie: odpisu w księgach rachunkowych sald nieściągalnych .

Na podstawie art. 26 ust.1 pkt. 2 i art.27 , w związku z art.4 ust. 5  ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 76, poz. 694  ze zmianami ) oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.  zm.) oraz § 4 pkt.1 i 6 Uchwały nr 605/XLIX/06 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 września 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta Jelenia Góra z tytułu należności pieniężnych, do których  nie stosuje się przepisów ustawy-Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych   z a r z ą d z a m:

                                                                        §  1.

Dokonać odpisu w księgach rachunkowych 2007 roku sald nieściągalnych  pochodzących sprzed 15 lutego 2001 roku na kwotę  31.746,82   ( słownie: trzydzieści jeden tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych 82/100) składającej się z kwoty głównej  w wysokości 14362,56 zł i odsetek w wysokości 17384,26 zł.,  z tytułu decyzji  Nr  22/2001 na wycinkę drzew,  z powodu niewypłacalności  dłużnika Parking 2000 Sp.  o.o. ul. Pijarska 21 , 58-500 Jelenia Góra

                                                                  §  2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Jeleniej Góry.

                                                                 §  3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                                              Prezydent Miasta Jeleniej Góry

                                                                                                          Marek Obrębalski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie: odpisu w księgach rachunkowych sald nieściągalnych .
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
13.11.2007 09:34
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
13.11.2007 09:34

Rejestr zmian dokumentu