Zarządzenie Nr 0151-438/V/07

Prezydenta Miasta

Jeleniej Góry

z dnia 31 pażdziernika 2007r.

 

w sprawie przeprowadzenia przeklasyfikowania, wybrakowania oraz inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej i sprzętu przeciwpowodziowego na terenie

miasta Jeleniej Góra.

 

 

            Na podstawie §3 pkt.14, §4 pkt.4 i §6 pkt.5 rozporządzenia Rady Ministrów          z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96 poz. 850), w związku z pismem Nr ZK.IV.5244-1314/2007 z dnia 24 września 2007r. Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w sprawie gospodarki materiałowo-technicznej sprzętem obrony cywilnej oraz na podstawie „Kalendarzowego Planu Działania        w Zakresie Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Miasta Jelenia Góra w 2007r.”

 

 z a r z ą d z a m :

 

§ 1

            Przeprowadzenie przeklasyfikowania sprzętu obrony cywilnej i sprzętu przeciwpowodziowego oraz inwentaryzację na terenie miasta Jeleniej Góra.

 

 § 2

Prezesi, dyrektorzy, kierownicy zakładów pracy, instytucji i społecznych organizacji ratowniczych do przedmiotowych czynności powołają komisję.

 

§ 3

            Prace określone w § 1 zarządzenia winny być zakończone do dnia 31 grudnia 2007r.

            Zobowiązuję osoby określone w § 2 do złożenia w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Jelenia Góra protokołów z prac komisji.

 

§ 4

 

Tryb przeprowadzania przeklasyfikowania, wybrakowania i inwentaryzacji określają wytyczne Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 5

 

Koordynację i nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Jeleniej Góry.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

                                                                                           Prezydent Miasta

                                                                                               Jeleniej Góry

 

                                                                                            Marek Obrębalski

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w spr.:przeprowadzenia przeklasyfikowania, wybrakowania oraz inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej i sprzętu przeciwpowodziowego na terenie miasta jeleniej Góry
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
16.11.2007 11:14
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
16.11.2007 11:14

Rejestr zmian dokumentu